U kunt ons verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart 2015 hier lezen:

VERKIEZINGSPROGRAMMA PVV Noord-Holland

Ons uitgangspunt:
Zeg wat je doet, doe wat je zegt.

PVV Vóór Verandering

Programmapunten in volgorde:

1. Windmolens draaien op subsidie en u draait op voor de kosten

2. Lagere lasten en weg met onzinnige uitgaven

3. Meer mobiliteit, betaalbaar openbaar vervoer

4. Geen islamisering van Noord-Holland

5. Veiligheid voor iedereen

6. Meer werk, minder regels

7. Zorg voor ouderen

1. Windmolens draaien op subsidie en u draait op voor de kosten
Windmolens zijn landschapsvervuiling, schadelijk voor de gezondheid van mens en dier en zorgen voor een enorme geluidsoverlast. Uit een onderzoek van de Vrije Universiteit over de periode 1985 tot 2011 is gebleken dat de waarde van woningen in de buurt van zo'n subsidiemolen daalt met minimaal 10%. Windenergie draagt uiteindelijk maximaal 1,1% bij aan de totale energiebehoefte van Nederland. De PVV-NH wil daarom stoppen met de windmolenwaanzin. De PVV-NH is voor duurzaamheid en richt zich op alternatieven voor windenergie zoals zonne-energie, biovergassing, getijdenstroom, koude fusie en Thoriumkernenergie. De PVV-NH roept op om nog even te wachten met Noord-Holland vol te plaatsen met windmolens tot we deze alternatieven kunnen realiseren. De bewustwording van de behoefte aan schone energie is bij iedereen aanwezig. Er is nog tijd genoeg om, zonder afbreuk te doen aan onze welvaart, te wachten tot we dit rendabel kunnen realiseren.

2. Lagere lasten en weg met onzinnige uitgaven
De provincie Noord-Holland heeft de laagste opcenten van heel Nederland. De PVV-NH is er voorstander van om dit zo te houden en zou ze zelfs nog verder willen verlagen. De Noord-Hollandse burger betaalt immers al genoeg. De PVV-NH zegt stop met onzinnige uitgaven en start met snijden in subsidies.

3. Meer mobiliteit, betaalbaar openbaar vervoer
Bereikbaarheid en mobiliteit zijn goed voor de economie en een primair recht van de burgers in Noord-Holland. Dit kan gerealiseerd worden door een goed en veilig wegennetwerk en efficiënt en veilig openbaar vervoer. De PVV-NH is van mening dat iedereen in Noord-Holland overal moet kunnen komen met auto, fiets of openbaar vervoer. Maar dit moet wel betaalbaar zijn. Openbaar vervoer zal dus efficiënt ingezet moeten worden. Meer capaciteit op drukkere trajecten en tijden en minder als dat kan.

De PVV-NH vindt het belangrijk dat wegen veilig zijn en goed doorstromen. Helaas behoren de provinciale wegen in Noord-Holland volgens de ANWB tot de meest onveilige van Nederland. De PVV-NH wil dit veranderen door dit snel aan te pakken. Ook wil de PVV-NH met behulp van meer wegdek de fileproblemen in Noord Holland op lossen. Een concreet voorbeeld is om de A8 naar de A9 door te trekken. Maar de PVV-NH is wel van mening dat een weg of een snelle busverbinding noodzakelijk moet zijn, anders is het weggegooid geld. Daarnaast is het van belang voor de veiligheid van de bestuurder van een voertuig dat de wegen efficiënt belicht worden, zodat er 24/7 veilig gereden kan worden. De PVV-NH kiest dus voor een snelle doorstroming, veilige wegen en betaalbaar OV in Noord-Holland.

4. Geen islamisering van Noord-Holland, betere integratie
De PVV is helder: er is te veel islam in Noord-Holland. De islam is geen godsdienst maar een ideologie die onder andere leidt tot gescheiden loketten in het gemeentehuis, aparte zwemuren voor man en vrouw, aparte islamitische scholen waar geen Nederlandse cultuur en Nederlandse normen en waarden worden onderwezen en een enorm aantal moskeeën in Noord-Holland. Dit is niet de provincie zoals de PVV-NH die voor ogen heeft.
De PVV-NH is voor het behoud van de Hollandse cultuur en het Noord-Hollands cultureel erfgoed. Iedereen die in Nederland komt wonen en werken zal zich dus aan de Nederlandse normen en waarden moeten aanpassen. Dat is integratie.

5. Veiligheid voor iedereen
In Noord-Holland voelt 33,5% van de inwoners zich wel eens onveilig. Dit gevoel van onveiligheid moet omlaag. Daarom wil de PVV-NH meer cameratoezicht, zowel op straat, als in het openbaar vervoer, maar wel met oog voor onze privacy. Verder wil de PVV-NH betere verlichting op straat en investeren in het veiliger maken van onveilige wegen. Hogere en hardere strafmaatregelen voor overtreders zijn snel nodig. De tijd van gedogen en pappen en nathouden moet voorbij zijn, er zal dus strakker moeten worden gehandhaafd. Een veilig Noord-Holland is een woon- en leefbare provincie voor iedereen.

6. Meer werk, minder regels
PVV-NH vindt dat ondernemen in Noord-Holland weer beloond moet worden. Administratieve lasten moeten omlaag, beperkende en overbodige regelgeving moet worden afgeschaft.

De provincie Noord-Holland moet gemeenten en openbare organisaties ondersteunen om werklozen snel weer aan het werk te helpen bij kansrijke initiatieven. De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt verdient daarbij alle aandacht.

Om de burger meer maatschappelijk betrokken te maken is vrijwilligerswerk essentieel. De kosten van vrijwilligerswerk zijn laag ten opzichte van het resultaat en de impact dat vrijwilligerswerk heeft. De PVV-NH is dan ook een groot voorstander van het stimuleren van vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk mag echter nooit ten koste gaan van bestaande werkgelegenheid.

Wonen is een recht. Door het instorten van de huizenmarkt, de bankencrisis en de economische recessie zit de woningmarkt muurvast. Iedereen blijft zitten waar hij zit. In Noord-Holland is daardoor een groot gebrek aan betaalbare starters- en huurwoningen. Door het achterwegen blijven van nieuwe bouwprojecten zitten duizenden Noord-Hollandse bouwvakkers noodgedwongen werkloos thuis. De komende jaren zullen bouwprojecten van start gaan en zal de bouwmarkt weer aantrekken. Dit soort projecten vormt naar mening van de PVV-NH een ideale gelegenheid om twee vliegen in één klap te slaan en om aan de vraag naar betaalbare starters- en huurwoningen te voldoen en werkgelegenheid te creëren voor de bouwmarkt.

7. Zorg voor ouderen
Ouderen die onder moeilijke omstandigheden ons land hebben opgebouwd tot wat het nu is, maar niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen, hebben recht op een zorgeloze oude dag. Ouderen dienen zich op straat en in het openbaar vervoer veilig te voelen. Daar dient de provincie in te faciliteren. PVV-NH vindt dat de provincie er zorg voor dient te dragen dat ouderen en zorgbehoevenden bij de overdracht van zorgtaken van de provincie naar de gemeenten, niet tussen de wal en het schip vallen. De provincie dient het eerste jaar bij te springen waar nodig.