Marco Deen (PVV): 'Boetes voor afvaldumping en bodemvervuiling verdubbelen'

REGIO - De provincie leeft niet onder de inwoners van Noord-Holland. Sommigen vinden het zelfs een overbodige bestuurslaag. Waar beslissen PS over en hoe raakt dat mij als inwoner? Valt er wel iets te kiezen? Deze krant laat in de aanloop naar de provinciale staten-verkiezingen (lokale) kandidaten aan het woord. Dit keer Marco Deen, lijsttrekker van de PVV Noord-Holland.

- Geef eens één voorbeeld van een onderwerp dat echt een heet hangijzer is, en waarover de Provinciale Statenleden binnenkort moeten beslissen?

Een stem voor de Provinciale Staten is voor kiezers waardevol, want het zijn er twee voor de prijs van één. Immers, de gekozen Statenleden kiezen de Eerste Kamer, die het beleid van Mark Rutte controleert. De PVV vindt de Eerste Kamerverkiezingen op 27 mei een heet hangijzer, aangezien dan kan worden afgerekend met het afbraakbeleid van Rutte dat de koopkracht van Nederlanders sloopt en onze grenzen wagenwijd openzet voor gelukszoekers en jihadisten.

- De woningbouwopgave in Noord-Holland is groot. Veel jongeren kunnen bijvoorbeeld geen woning bemachtigen in hun eigen dorp. Moet de provincie bouwen in het (groene) buitengebied gaan toestaan?

Gemeenten zijn het best op de hoogte inzake de exacte woningbehoefte binnen hun grenzen en daarom moeten zij zoveel mogelijk ruimte krijgen om te kunnen bouwen waar behoefte aan is. Wat de PVV betreft mag dat onder voorwaarden ook buiten de bebouwde kom in landelijke gebieden. De woningnood is immers
zeer groot in Noord-Holland.

- De provincie investeert in recreatie en toerisme. Zo is de marketingorganisatie 'Holland boven Amsterdam' opgetuigd om bezoekers aan Amsterdam te verleiden om de provincie in te trekken. Zijn er geen betere manieren om toeristen te lokken naar een specifieke gemeente/regio?

De PVV is voor een provinciale overheid die zich alleen bezighoudt met kerntaken en zo min mogelijk belastinggeld van burgers uitgeeft. Het lokken van toeristen naar een specifieke gemeente of regio is naar onze mening vooral een gemeentelijke taak, aangezien zij het beste weten waar ze toeristen mee kunnen lokken.

- De bereikbaarheid staat in sommige regio's onder druk. Moet de provincie vooral investeren in asfalt of openbaar vervoer; wat heeft op dit moment prioriteit?

Vooral op autowegen zijn grote problemen zichtbaar, dus die moeten voortvarend worden aangepakt. De PVV wil dat er meer geïnvesteerd wordt in asfalt. Maar wij staan ook voor een efficiënt openbaar vervoer, waarbij kwaliteit en veiligheid voorop staan. Zo maken wij ons hard voor een naadloze aansluiting van het OV in de diverse regio's en met een goede toegankelijkheid voor gehandicapten en senioren.

- Natuurbeschermers, zoals Landschap Noord-Holland, zouden het liefst zien dat boeren meer 'natuurbeheerders' worden of op zijn minst overstappen op minder intensieve landbouw, zodat het grondwaterpeil dat nu in veenweidegebieden kunstmatig laag wordt gehouden, omhoog kan. De inklinking van de bodem zorgt namelijk voor veel problemen, zo komt er o.a. veel CO2 vrij. Hebben zij een punt en kan of moet de provincie dit stimuleren en faciliteren?

Inklinking van de bodem kan grote schade aanrichten aan gebouwen, infrastructuur en natuur, maar boeren moeten ook kunnen werken, gezien hun waardevolle bijdrage aan de economie en voedselzekerheid. Wij zijn voorstander van technieken die boeren in staat stellen om op een veilige manier de grondwaterstand te beïnvloeden, waardoor ze kunnen werken, maar ook inklinking van de bodem wordt tegengegaan.

- Veel inwoners zijn fel gekant tegen de bomenkap in het duingebied door PWN en Staatsbosbeheer. Luistert de provincie genoeg naar deze geluiden? Is er bijvoorbeeld genoeg democratische controle op (en communicatie over cq inspraakmogelijkheden bij) het beleid van PWN of laat de provincie hier steken vallen?

Onnodige kap van bomen moet voorkomen worden. Bomen produceren zuurstof, geven beschutting aan dieren en zijn ook nog eens prachtig om te zien. Als er noodgedwongen bomen gekapt moeten worden voor bv. infrastructurele projecten, moeten deze worden herplant. In het algemeen moet de provincie beter luisteren naar inwoners en goed rekening moet houden met lokaal draagvlak voor beleidsplannen.

- Is de provincie wel streng genoeg bij het verlenen en handhaven van milieuvergunningen? Zie bijvoorbeeld de grafietregens veroorzaakt door Tata Steel in de IJmond.

De PVV maakt zich hard voor de gezondheid van burgers. Een schoon milieu vindt onze fractie belangrijk en daarom zijn wij voor een hardere aanpak van illegale afvaldumping en bodemvervuiling. Wat ons betreft worden bestuurlijke boetes die staan voor dergelijke vergrijpen verdubbeld. En (tijdelijke) productiestops sluiten wij ook niet uit.

- Hebben jullie een klimaatplan? Hoe ver willen jullie gaan met bijvoorbeeld het plaatsen van zonneweides en windturbines? Hoe veel horizonvervuiling is acceptabel?

Ons klimaat verandert al 4,5 miljard jaar door veel invloeden en kan dus niet als een magnetron op allerlei standen worden gezet; een CO2-reductie van 49% levert maar een temperatuurdaling op van 0,00007 graden (bron: KNMI). Alle maatregelen om de uitstoot van CO2 te verminderen is dus verspilling van belastinggeld. Wij zijn tegen windturbines en zonneweides, omdat ze niet kunnen voldoen aan de energievraag, het landschap verzieken, het milieu vervuilen en draaien op belastinggeld.