• Historisch Medemblik
  Het tegenwoordig stadsgezicht van historisch Medemblik...
 • Overlast windmolens
  Door de overlast van windmolens raken mensen hun huis niet meer kwijt.
 • Windmolens FLOP!
  Molen rechts TOP, molen links FLOP (Medemblik)
 • Windmolen formaat
  Zo groot is dus een windmolen; bestelbus net een Dinky Toys (Medemblik) (Foto: Michel van Bergen)

Schriftelijke vragen "Geen gedwongen huisvesting van asielzoekers"

De leden J.J.A.M. van Hooff (PVV) en M. Deen (PVV) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Toelichting

Zeer recent is er in de Overijsselse gemeente Tubbergen enorme consternatie uitgebroken over het voornemen van het Rijk om de gemeente te dwingen om asielzoekers te huisvesten. Dit zou moeten plaatsvinden in een hotel in het dorpje Albergen dat door het COA is aangekocht.
In een artikel van de Telegraaf (*) valt te lezen dat het COA aangeeft dat de koopovereenkomst definitief is getekend en blijkt tevens dat de gemeente en inwoners bij de aankoop zijn gepasseerd.

Een woordvoerder van de inwoners gaf aan dat in het dorpje niet bekend was dat het hotel te koop stond en dat het COA over deze locatie al maanden in overleg was met de gemeente en staatssecretaris Van der Burg.

Het verhaal gaat dat de burgemeester vanaf april 2022 op de hoogte zou zijn geweest van het feit dat het hotel eigendom zou worden van het COA, maar niets heeft gezegd uit angst voor maatschappelijke onrust en protesten.

Hoewel deze bizarre casus afspeelt in een Overijsselse gemeente, maakt de PVV zich grote zorgen, aangezien het niet ondenkbaar is dat dergelijke praktijken ook in Noord-Hollandse gemeenten afspelen. Zo bracht de gemeente Purmerend op 18 augustus 2022 naar buiten dat het COA de gemeente op 16 augustus jl. heeft geïnformeerd over de tijdelijke opvang van o.a. statushouders en nareizigers in Van der Valk Hotel Purmerend in Zuidoostbeemster. Hiervoor is een huurovereenkomst gesloten met Van der Valk voor zes maanden, vanaf 1 september 2022. Dit nieuws kwam voor de gemeente echter als een verrassing. (**)

Daarom willen ondergetekenden de volgende vragen aan het College stellen:

1) Deelt u de mening dat de nieuwe werkwijze van het kabinet Rutte IV, waarmee gemeenten volledig buitenspel worden gezet inzake de opvang van asielzoekers, volstrekt onacceptabel is en zo snel mogelijk moet worden geschrapt? Zo ja, bent u bereid die boodschap duidelijk richting het kabinet te communiceren & zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Deelt u de mening dat, kijkende naar de nu al enorme sociaal-economische en maatschappelijke problemen, het beste is als er zo snel mogelijk wordt gewerkt aan een veel strikter migratiebeleid en dat sowieso bij plannen om asielzoekers en statushouders te huisvesten te allen tijde transparant gecommuniceerd moet worden, waarbij alle ruimte is voor inwoners en Raden om hun mening te geven, zoveel mogelijk met die mening wordt gedaan en draagvlak essentieel is? Zo ja, bent u bereid deze boodschap duidelijk richting het Rijk, COA en gemeenten te communiceren & zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Zijn er op dit moment gemeenten in Noord-Holland waar het kabinet Rutte IV en het COA op loeren om via dwang asielzoekers te huisvesten? Zo ja, graag zoveel mogelijk details, waaronder welke panden/gronden worden gebruikt, alsmede uitgebreide informatie m.b.t. de communicatie tussen COA, provincie (indien van toepassing), gemeenten en het Rijk? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

 

J.J.A.M. van Hooff                   M. Deen
PVV Noord-Holland                PVV Noord-Holland

 

BRONNEN

(*) https://www.telegraaf.nl/nieuws/1048141999/coa-koopcontract-van-hotel-albergen-is-getekend

(**) https://purmerend.nl/actueel/meer-nieuws/tijdelijke-opvang-statushouders-in-van-der-valk-hotel-zuidoostbeemster