• Historisch Medemblik
  Het tegenwoordig stadsgezicht van historisch Medemblik...
 • Overlast windmolens
  Door de overlast van windmolens raken mensen hun huis niet meer kwijt.
 • Windmolens FLOP!
  Molen rechts TOP, molen links FLOP (Medemblik)
 • Windmolen formaat
  Zo groot is dus een windmolen; bestelbus net een Dinky Toys (Medemblik) (Foto: Michel van Bergen)

Inbreng bij de bespreking van de RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord (PS-vergadering, 5-7-2021)

Voorzitter, vandaag bespreken we de RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord en naar de mening van de PVV is dit misschien wel de meest omstreden voordracht die wij ooit in dit Huis hebben besproken.

Want voorzitter, de RES 1.0 gaat niet alleen verwoestende effecten hebben op de welvaart, het welzijn en de leefomgeving van onze burgers, maar is ook op een ietwat discutabele manier tot stand gekomen, kijkende naar de gemeenten in onze provincie die met elkaar overhoop liggen.

Dat bleek o.a. uit de nodige inbrengen van insprekers tijdens de commissievergadering op 3 juni jongstleden en berichten uit de media.

Waar draagvlak onder burgers veelvuldig werd gepredikt, bleek dat zij alleen zijdelings konden meepraten en in feite niets in te brengen hadden. De keuze was eigenlijk alleen: windturbines of zonnepanelen en waar ze komen.

Bovendien zijn er voorbeelden dat er gemanipuleerd is bij het in kaart brengen van draagvlak voor windplannen. Zo waren de ‘draagvlakonderzoeken’ van de gemeente Amsterdam een gotspe, aangezien bewoners niets gevraagd werd over wat zij zouden vinden van turbines op 350 meter afstand van woningen.

Voorzitter, tevens zijn energie uit zon en wind, laat staan uit biomassa, helemaal niet in staat om de klimaatambities te behalen en zeer belastend voor natuur en milieu. Zaken die juist aan de basis liggen van de energietransitie.

Daarbij komt ook nog eens dat de nagestreefde elektrificatie van onze samenleving een enorme wissel trekt op de hoeveelheid grondstoffen die onze planeet rijk is.

De energiestrategieën breken ook een lans voor waterstof en aardwarmte (geothermie), maar ook hier zitten de nodige haken en ogen aan.

Zo viel inzake aardwarmte onlangs in een rapport van de Algemene Rekenkamer te lezen dat het Rijk de Nederlandse drinkwatervoorraden ‘niet afdoende’ tegen de risico’s van het boren naar aardwarmte beschermt en dat de meetnetten van instanties die toezicht houden op ons grondwater niet fijnmazig genoeg zijn om grondwatervervuilingen nabij een geothermieput te registreren.

En voorzitter, volgens de Algemene Rekenkamer zouden de verantwoordelijke ministers de urgentie van het probleem onvoldoende inzien en dat is natuurlijk zeer zorgelijk.

De PVV is van mening dat de veiligheid van drinkwatervoorraden te allen tijde gewaarborgd moet worden en daarom dient onze fractie samen met 50PLUS/PvdO en Ja21 een motie in met het dictum:

Roept het College op om richting het Rijk en de betreffende partners in de energieregio’s aan te geven dat aardwarmte geen optie is, zolang de veiligheid van drinkwatervoorraden niet gewaarborgd kan worden.

Voorzitter op 30 juni jongstleden heeft de Raad van State namelijk geoordeeld dat de geluidsnormen die door het Rijk zijn gebruikt voor plaatsing van windparken niet deugen volgens Europees recht.

De Nederlandse overheid heeft namelijk nooit een milieubeoordeling van de normstellingen gemaakt en volgens een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie had dat wel moeten gebeuren.

De geluidsnormen zijn door de uitspraak per direct buiten werking gesteld en het (demissionaire) kabinet is nu aan zet om de gewenste milieubeoordeling te maken. Dat zal enige tijd in beslag gaan nemen.

Voorzitter, naar de mening van de PVV legt deze uitspraak van de Raad van State consequenties voor onder het RES-proces en graag horen we van de gedeputeerde of hij het daarmee eens is.

En deelt de gedeputeerde de mening dat de uitspraak van de Raad van State een gouden kans biedt om de regionale energiestrategieën terug naar de tekentafel te dirigeren?
Waarbij de mening van burgers echt betekenis kan krijgen en veel kritischer wordt gekeken naar energie uit zon- en wind. En waarbij het gebruik van aardgas wordt heroverwogen, zodat gestaag kan worden gewerkt aan het uitrollen van kernenergie, zoals de veelbelovende Small Modular Reactors.

Immers, uit recent opinieonderzoek van Peil.nl blijkt dat kernenergie het populairst is als manier om CO2-vrije energie op te wekken en concludeert energieprofessor David Smeulders (TU Eindhoven) dat kernenergie nu echt op de politieke agenda moet.

Bovendien hebben aardgas en kernenergie niet de waslijst aan nadelen van zonnepanelen, windturbines, alsmede biomassa en kunnen zij een grotere bijdrage leveren aan de bijna heilig verklaarde klimaatdoelstellingen.

Voorzitter, dat zou de route moeten zijn die nu gevolgd moet worden.

Voor zover voorzitter.