• Historisch Medemblik
  Het tegenwoordig stadsgezicht van historisch Medemblik...
 • Overlast windmolens
  Door de overlast van windmolens raken mensen hun huis niet meer kwijt.
 • Windmolens FLOP!
  Molen rechts TOP, molen links FLOP (Medemblik)
 • Windmolen formaat
  Zo groot is dus een windmolen; bestelbus net een Dinky Toys (Medemblik) (Foto: Michel van Bergen)

Spreektekst Startnotities Regionale Energiestrategieën (PS-vergadering 30-9-2019)

Voorzitter, vandaag bespreken we de startnotities Regionale Energiestrategieën voor Noord-Holland Noord en Zuid en u zult begrijpen dat onze fractie verre van enthousiast is.

Zo is de basis van deze energiestrategieën het nationaal Klimaatakkoord dat op haar beurt weer drijft op de volstrekt ridicule internationale klimaatafspraken van Parijs die ook nog eens niet-bindend zijn. De grootste vervuilers blijven buiten schot.

De PVV vindt dit onderwerp te belangrijk om als hamerstuk te laten passeren. We willen vandaag extra duidelijk maken wat onze bezwaren hiertegen zijn. Daarnaast hebben we wat vragen aan de gedeputeerde.

Op 29 juni 1989 verzekerden de Verenigde Naties ons dat we nog tot het jaar 2000 hadden om de planeet te redden. Het was 2 voor twaalf. We zijn nu 30 jaar verder en we horen nog steeds mensen zeggen dat het 2 voor twaalf is. Dit komt de geloofwaardigheid niet ten goede.

De klimaatalarmisten doen bij voortduring voorspellingen waarvan tot op heden nog geen enkele is uitgekomen, ook dit is niet positief van invloed op de geloofwaardigheid van de doemscenario’s. Zo zouden Vanuatu, Tuvalu en andere eilanden inmiddels geheel of gedeeltelijk onder de zeespiegel moeten zijn verdwenen. Liggen in de Stille Oceaan. Niet gebeurt. Vanaf 2013 zou de Noordpool in de zomer ijsvrij zijn. Ook niet gebeurt.

De PVV is tegen vervuiling van het milieu die plaatsvindt bij de productie van de neodymiummagneten in de kop van windmolens. Honderden tonnen chemisch afval per windmolen die worden gedumpt in de natuur. Daar groeit geen grassprietje meer, moet dat groene stroom voorstellen?

De PVV is tegen vernieling van landschap en natuur. Vogels, vleermuizen en insecten worden massaal geslacht. Ook aanleg van windmolens op zee verstoren het zeeleven.

Gezondheidsaantasting van mensen die in de nabijheid van windmolens wonen door infrasoon geluid -zoals uit Duits onderzoek blijkt- vinden wij ongewenst.

Zowel de kop van windmolens als de wieken zijn zeer lastig of niet te recyclen.

Wat is daar duurzaam en groen aan? Gaarne een toelichting.

Zonnepanelen hebben een beperkte levensduur -niks duurzaams aan- en zijn ook lastig op economische wijze te recyclen. Bomen die er tientallen jaren over doen om te groeien in enkele minuten verbranden lijkt ons niet duurzaam. Dit gaan de bomen niet bijhouden. Aangezien bomen voor verkoeling zorgen werkt dit ook nog eens contraproductief.

Voorzitter, gas is goedkoop en nog voor honderden jaren voorradig. De Nordstream leiding ligt er al en de bijbehorende infrastructuur. Het lijkt erop dat duurzaam beslist duur moet zijn en elke goedkope oplossing wordt afgewezen. Stroomprijs in Frankrijk -met kerncentrales- is ongeveer de helft van het tarief in Duitsland waar men uitgebreid energiearmoede kent. Armoede die bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk al tot vele duizenden extra winterdoden heeft geleid door onderkoeling.

Energietransitie naar bronnen waar je niet op kan rekenen heeft altijd back-up nodig, extra kosten waar de burger voor mag opdraaien.

Waar men dit -tegen hoge kosten- het meest fanatiek heeft geprobeerd is het op een regelrechte mislukking uitgelopen. Kan de gedeputeerde uitleggen wat we in NH anders gaan doen teneinde de mislukkingen in Duitsland en Australië niet te reproduceren?

Voorzitter. Vernieling van landschap en natuur. Milieuvervuiling en gezondheidsproblemen. Veel kosten zonder baten. Ontbreken van aansluiting tussen vraag en aanbod. Andere partijen zien daar geen probleem in. Waar men wel een probleem ziet: Draagvlak. Hoe krijgen we de PVV zover dat zij dit ondersteunen. Voorzitter, wij bevelen aan om daar geen energie in te steken.

In de voordracht valt op blz. 4 te lezen dat maatschappelijk draagvlak zeer belangrijk is in het RES-proces. De samenleving – bewoners, bedrijven en organisaties in de regio – wordt betrokken bij het opstellen van de RES, waarbij het gaat om raadplegen, adviseren en coproductie.

Voorzitter, dat is heel mooi en aardig, maar wat als bijvoorbeeld bewoners helemaal geen zin hebben in overlastgevende en landschap verziekende windturbines in hun omgeving? Of wat als bewoners helemaal geen zin hebben om afgesloten te worden van het perfect werkende aardgasnetwerk?

Wat als er steeds meer burgers zijn die maling krijgen aan de geinstitutioneerde hoon die criticasters van de energietransitie vaak ten dele valt in de media, het onderwijs, de politiek en noem maar op?

Hoe wordt die kritiek dan gewogen? Graag een reactie van de gedeputeerde.

Voorzitter, ik sluit af met een motie die nogal oplossingsgericht is. Wij zouden het namelijk zeer kortzichtig vinden om innovaties uit te sluiten waar onze provincie juist bij gebaat is.

Daarom dat ik de volgende motie indien met het dictum:

Roept het College op om kerncentrales met een thoriumreactor als energievoorziening niet uit te sluiten m.b.t. de Regionale Energiestrategieën, de ontwikkelingen inzake thoriumkernenergie op de voet te volgen en daar jaarlijks aan de Staten over te rapporteren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Dank u wel voorzitter.