• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Motie vreemd "Geen extra opvang asielzoekers in Noord-Holland"

Provinciale Staten van Noord-Holland,
Datum: 28 september 2015
Onderwerp: Geen extra opvang voor asielzoekers in Noord-Holland

VOOR: PVV N-H

TEGEN: VVD, D66, PvdA, SP, CDA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50PLUS, ChristenUnie/SGP, Ouderenpartij N-H

Motie vreemd aan de orde van de dag

Constaterende dat:

- Het College toch de mogelijkheid om Crailo te gebruiken als opvanglocatie voor asielzoekers in overweging neemt;
- Het College onder aanvoering van de Commissaris van de Koning toch het voortouw wenst te nemen naar het zoeken van oplossingen voor de opvang van asielzoekers;
- Het College voornemens is om door middel van de onlangs in werking getreden wijziging van het ‘Besluit omgevingsrecht’, gemeentelijke bestemmingsplannen eigenhandig te wijzigen wanneer de provincie Noord-Holland dat nodig acht;
- Het College geen achting heeft genomen van enkele kritische vragen vanuit Provinciale Staten, maar toch de indruk wekt dat er unanimiteit heerst onder de leden voor het faciliteren van extra opvanglocaties voor asielzoekers.

Overwegende dat:

- Er binnen de verschillende gemeentes die op korte termijn in aanmerking komen voor het faciliteren van extra opvang vrijwel geen animo is onder de bevolking;
- Het de provincie aan een lange termijn visie ontbreekt;
- De provincie totaal geen beeld heeft van wie zij binnen halen;
- De sociale woningmarkt die toch al op slot zit voor Nederlanders decennia ontoegankelijk zal blijven, met alle schrijnende gevolgen van dien;
- Deze opvang niet tijdelijk van aard is, waardoor de al tanende sociale voorzieningen ondragelijk belast zullen worden en de werkloosheid nog verder zal toenemen en de veiligheid juist zal afnemen;
- Het merendeel van de asielzoekers hoofdzakelijk jonge mannen, islamitisch en economische vluchtelingen zijn.

Roept het College op om:

- Een vooruitziende blik te hebben en geen extra opvang te faciliteren noch het voortouw te nemen in het zoeken naar oplossingen voor de extra opvang van asielzoekers.

En gaan over tot de orde van de dag.

N. Kaptheijns PVV N-H
D.J. van der Sluijs PVV N-H
J.J.A.M. van Hooff PVV N-H
I. Bezaan PVV N-H
M.S. Ludriks PVV N-H
J. Portegijs PVV N-H

 • Hits: 2640