• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Statenvragen inzake zorgen omwonenden HOV-tracé over onduidelijkheden inzake door provincie in bruikleen gestelde gronden

Het lid N. Kaptheijns (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting:

In de IJmuider Courant van 4 mei jl. uiten omwonenden van het beoogde HOV-tracé hun zorgen over de onduidelijkheid van de grond die hen in bruikleen is gesteld door de provincie.
Betrokken bewoners laken de gebrekkige communicatie vanuit de provincie en eisen duidelijkheid over wie de rechtmatige eigenaar is over door de provincie in bruikleen gestelde grond.
Zo heeft de provincie aan betrokkenen die grond in bruikleen hebben een bruikleenovereenkomst toegestuurd.
Betrokken bewoners zien dit als een methode om een wig te drijven tussen de verschillende tegenstanders van het HOV-tracé.

De PVV Noord-Holland wil graag opheldering van het College van Gedeputeerde Staten over de status van bruikleenovereenkomsten en in hoeverre de realisatie van het kostbare en tijdrovende HOV-tracé vooral een wens is van het College, gezien de aanhoudende kritiek en verzet vanuit de direct betrokkenen.

Ondergetekende stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1. Is het College bekend met het artikel "Zorgen om 'bruikleen' van HOV-gronden Driehuis" (I)?

2. Kan het College duidelijkheid verschaffen over gevallen van verjaring van de door de provincie in bruikleen gestelde grond en door de omwonenden betwiste rechtmatigheid van eigenaarschap van de provincie over deze gronden? Indien het College van mening is dat dit niet het geval is, zou het College dan nader kunnen toelichten waar die zekerheid op gebaseerd is? Gelieve een gemotiveerd antwoord.

3. Deelt het College de mening van de omwonenden dat de provincie hen onvoldoende heeft betrokken om de onder andere in het artikel beschreven problematiek te bespreken en staat dit niet juist haaks op het Bestuursakkoord 2011-2015, waarin op blz. 49 valt te lezen dat programma's die streven naar een grotere betrokkenheid van burgers bij het versterken van lokaal bestuur, worden betrokken bij de gemeenschappelijke agenda van hedendaags burgerschap om maatschappelijke krachten en burgerinitiatieven beter te benutten? Gelieve een gemotiveerd antwoord.

4. Kan de provincie aangeven hoeveel betrokkenen louter per brief zijn benaderd in 2013?

5. In hoeverre houdt het College rekening met het belang en de mening van de belangengroepen uit Driehuis, IJmuiden, Santpoort en Velsen-Zuid en vormen deze aanzienlijke groep bewoners juist niet een indicatie voor het verlies van voldoende draagvlak voor dit project? Gelieve een gemotiveerd antwoord.

N. Kaptheijns
PVV Noord-Holland

I
www.ijmuidercourant.nl/regionaal/ijmond/article27387686.ece/Zorgen-om-bruikleen-van-HOV-gronden-Driehuis     

 • Hits: 2767