• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen "Provincie gedraagt zich als bullebak richting de gemeente Medemblik"

Het lid M. Deen (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting

In een bericht van NH Nieuws (*) valt te lezen dat de provincie de gemeente Medemblik en bewoners in separate brieven heeft laten weten dat zij gewoon het haalbaarheidsonderzoek inzake het huisvesten van o.a. statushouders op locatie Balkweiterhoek gaat afmaken. De provincie schuift daarmee het eerdere oordeel van de gemeente Medemblik en woningcorporaties Het Grootslag en De Woonschakel keihard aan de kant. Die oordeelden namelijk dat het plan financieel onhaalbaar was.

De PVV is verbijsterd over deze gang van zaken. Gemeenten hebben immers te maken met een samenleving ondermijnende woningcrisis en worden opgezadeld met totaal wanbeleid van het kabinet Rutte-Kaag.

Daarom wil ondergetekende de volgende vragen aan het College stellen:

1) Deelt u de mening dat lokaal draagvlak ontbreekt en dat deze manier van werken juist nog meer maatschappelijke onrust met zich meebrengt? Zo nee, waarom niet?

2) Deelt u de mening dat het haalbaarheidsonderzoek per direct moet worden gestopt, teneinde nog meer maatschappelijke onrust te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

3) Deelt u de mening dat onze Noord-Hollandse samenleving er bij gebaat zou zijn als de provincie zich niet als een bullebak zou opstellen richting gemeenten, maar zich juist heel kritisch zou opstellen richting het kabinet Rutte-Kaag, aangezien daar heel nodig actie moet worden ondernomen inzake migratie? Zo nee, waarom niet?

 

M. Deen
PVV Noord-Holland

 

BRON

(*) https://www.nhnieuws.nl/nieuws/314698/provincie-zet-huisvesting-statushouders-en-spoedzoekers-zwaagdijk-west-zelf-voort 

  • Hits: 980