• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Inbreng bij de bespreking van de Kaderbrief 2023 (PS-vergadering, 4-7-2022)

Voorzitter, vandaag bespreken we de Kaderbrief 2023, die als basis moet gaan dienen voor de Programmabegroting 2023, die later dit jaar wordt besproken.

Voorzitter, en ik zeg dit zonder enig sarcasme: de PVV houdt haar hart vast. Want de druk op onze samenleving neemt op veel vlakken steeds verder toe en de spanningen in het land stijgen. Er is een groeiende onvrede bij de Nederlandse bevolking. En dat is zéér terecht.

Torenhoge lasten, onbetaalbare energierekeningen, een samenleving ontwrichtende woningnood. Allemaal problemen die voor een groot deel kunnen worden toegeschreven aan rampzalig Rijksbeleid. Neem bv. het klimaat- en stikstofbeleid. Beleid waar wagonladingen belastinggeld aan wordt uitgegeven en steeds meer aspecten van het leven gaat domineren en ondermijnen, terwijl het in feite om niet bestaande problemen gaat. Collega Van Tiggelen heeft daar al vaak zijn licht over laten schijnen in de commissie NLG.

Maar deze sprookjes hebben wel ons land piepend en krakend tot stilstand gebracht en dreigt een essentiële sector zonder blikken of blozen te worden afgeslacht. Ik heb het natuurlijk over de onmisbare agrarische sector en op dit moment lijkt de visserij het volgende slachtoffer.

Voorzitter, GS geeft in de Kadernota aan dat door onzekerheden op macro economisch gebied de keuze is gemaakt om terughoudend te zijn met het opnemen van nieuw beleid en nieuwe projecten/activiteiten. Op zich geen verkeerde insteek, al mag wat de PVV betreft ook waar mogelijk flink gesneden worden in reeds ingezet beleid, bv. inzake klimaat, circulaire economie en energie.

Wat de PVV zorgen baart, zijn de snel stijgende kosten van bouwmaterialen. Onze fractie is van mening dat onderhoud en vervanging van infrastructuur, alsmede broodnodige nieuwe projecten, zoveel mogelijk ontzien moeten worden. Onze fractie is dan ook benieuwd naar het financieel Meerjarenperspectief dat na de zomer komt.

De PVV vindt het positief dat het College welwillend antwoorde op onze technische vraag om de Staten periodiek (bv. via brieven) op de hoogte te houden van deze onderhandelingen inzake fianciering, normering en wet- en reglgeving.

Maar voorzitter, omdat ons land te maken heeft met samenleving ondermijnende problemen, veroorzaakt door een landelijke overheid die geen enkel oog meer lijkt te hebben voor haar burgers, moet naar de mening van onze fractie GS een veel kritischere houding aannemen.

De PVV zou graag zien dat het College in het belang van de toekomst van haar burgers hard aan het jasje van het Rijk trekt en waar mogelijk een forse pas op de plaats maakt t.a.v. allerlei beleidsdossiers.

Bv. inzake stikstof. Dat onderwerp werd uitgebreid in deze Kaderbrief besproken en helaas viel te lezen dat de komende jaren miljoenen euro’s wordt uitgegeven aan het bestrijden van deze onmisbare voedingsstof voor planten, die binnen onze landsgrenzen ineens een groot probleem is. Hierover is zojuist al veel gezegd tijdens de behandeling van de actualiteit Stikstof.

Voorzitter, een hard kritisch geluid is ook broodnodig inzake de eindeloze stroom aan asielzoekers met alle gevolgen van dien voor onze nu al onder hoogspanning staande samenleving.

Nu heeft het kabinet, mede op initiatief van de PVV, aangekondigd om te onderzoeken of een tijdelijke opvangstop mogelijk is.

Maar dat ging bepaald niet van harte en toezeggingen worden natuurlijk niet altijd nagekomen.

Daarom kan het naar de mening van de PVV geen kwaad om vanuit de provincie ook een duidelijk signaal af te geven.

Daarom dient onze fractie de volgende motie in met het dictum:

"Het Rijk te verzoeken om de taakstelling voor de huisvesting van statushouders stop te zetten en het COA geen statushouders meer te laten koppelen aan Noord-Hollandse gemeenten."

Voor zover voorzitter.

  • Hits: 1045