• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Inbreng bij de besluitvorming inzake Verbinding A8-A9, Landschapsplan en voorstel voorkeursalternatief (PS, 31-1-2022)

Voorzitter, vandaag besluiten we over het Landschapsplan voor de Stelling van Amsterdam en de Verbinding A8-A9. En zoals ik op 17 januari al tijdens de commissievergadering aangaf, is de PVV overwegend positief over dit indrukwekkende plan.

Kijkende naar de 40 maatregelen die zijn opgenomen, kan onze fractie de meeste ondersteunen. We hebben er niet alleen vertrouwen in dat de maatregelen leiden tot een kwaliteitsimpuls van de Stelling van Amsterdam en het plangebied, maar ook dat de maatregelen bijdragen aan het behoud van de leefbaarheid in het gebied en de bereikbaarheid verbeteren.

Onze fractie sprak tijdens de commissievergadering haar zorgen uit over de voorgestelde verwijdering van restaurant Twaalfmaat, maar het stemde ons voorzichtig optimistisch dat de gedeputeerde aangaf dat onteigening nooit het uitgangspunt is en mocht dat onverhoopt wel zo zijn dat de provincie probeert om de eigenaren zoveel mogelijk tegemoet te komen. Dat stemt ons tevreden voorzitter.

Voorzitter, kijkende naar de aanbevelingen die worden gedaan hoopt onze fractie van harte dat de aanbeveling wordt overgenomen om de windturbine bij Heemskerk te verwijderen als deze aan het einde van de levensduur is en geen nieuwe windturbine terug te plaatsen, aangezien deze hinderlijk in de weg staat. Dat is nog een positief puntje dat in dit plan staat.

Voorzitter, tijdens de genoemde commissievergadering spraken de PVV en andere fracties hun zorgen uit over het kostenplaatje. Er ligt op dit moment namelijk een financieel gat van circa 800 miljoen euro, exclusief de kosten voor beheer en onderhoud.

Voorzitter, onze fractie vindt het dan ook een verstandige keuze dat eerst zicht moet zijn op de financiering van het project , voordat PS een besluit nemen over het starten van de planuitwerkingsfase.

De gedeputeerde heeft aangegeven dat de financiering nog de nodige tijd zal kosten en dat het College de komende tijd met het Rijk en andere overheidspartners in gesprek gaat om te vernemen of er uiteindelijk zicht is op financiering en wat eventuele gevolgen zijn inzake een provinciale bijdrage. De PVV wacht de resultaten van de gesprekken af en wij gaan ervan uit dat de gedeputeerde de Staten hierover nauw op de hoogte houdt.

Voorzitter, ik ga afronden. Alles overziend kan de PVV instemmen met voorliggend besluit.

Voor zover voorzitter.

  • Hits: 1084