• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Inbreng bij bespreking van Beslissing om bezwaar betreffende PS-besluit dat RES 1.0 niet referendabel is af te wijzen (PS-vergadering, 13-12-2021)

Voorzitter, vandaag bespreken we de beslissing m.b.t. het bezwaar inzake het besluit van PS dat het besluit tot vaststelling van de twee regionale energiestrategieën niet referendabel is.

En de PVV is ronduit teleurgesteld. Zo heeft de ‘onafhankelijke’ hoor- en adviescommissie advies uitgebracht, maar dat bevat helaas weinig échte kritiekpunten; het advies gaat helaas niet verder dan dat het besluit aangevuld moet worden met een motivering.

Bovendien lijkt de commissie wel heel makkelijk mee te gaan met de door het College aangegeven spoedeisende karakter van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. (blz. 7 definitief advies)

Dit terwijl de provincie Noord-Holland op wereldniveau niet meer is dan een zandkorrel op een strand, er al jaren de nodige wetenschappers en metingen zijn die een hele andere realiteit laten zien en uit Artikel 11.3 van de referendumverordening blijkt dat een eventueel referendum geen opschortende werking hoeft te hebben voor de RES zelf.

Voorzitter, onze fractie vreest dat deze discutabele gang van zaken gaat resulteren in fors minder vertrouwen in de provinciale politiek én de referendumverordening.

Want laten we eerlijk zijn, de Stichting Noord-Holland Referendum heeft veel moeite gedaan en met de duizenden opgehaalde handtekeningen onmiskenbaar aangetoond dat er de nodige weerstand is tegen de plannen. Kritische burgers worden nu aan de kant geschoven, terwijl in 2018 de nieuwe referendumverordening werd aangenomen om het de burger makkelijker te maken om referenda op de agenda te krijgen.

En dan ligt er een eerste verzoek, nota bene over een onderwerp dat het leven van burgers op veel vlakken sterk gaat beïnvloeden en dat wordt dan van tafel geveegd.

De PVV is van mening dat we daar absoluut op de een of andere manier wat mee moeten doen.

Want waar het in dit traject gaat om een fors aantal kritische burgers die hun handtekening hebben gezet, is de kritiek in de samenleving veel groter.

Zo stelt de Stichting in haar brandbrief van 7 december jl. dat uit een recente peiling van Peil.nl blijkt dat het huidige Nederlandse klimaatbeleid en de invulling van de energietransitie niet overeenkomen met de wensen van de Nederlandse burgers. Waar het beleid zich richt op een energietransitie door middel van veel meer windturbines en zonneparken, geeft een ruime meerderheid van de ondervraagden aan een voorkeur te hebben voor kernenergie. En als gekeken wordt naar een directe vergelijking tussen kernenergie en energie uit wind en zon, kiest bijna 60% van de ondervraagden voor kernenergie en slechts 30% voor energie uit zon en wind.

Voorzitter, in de motivering van het College valt te lezen dat de vaststelling van de RES’en geen externe rechtsgevolgen met zich meebrengt en geen juridische binding heeft. De RES’en moeten gezien worden als verkenningen die nog moeten worden geoperationaliseerd in provinciale verordeningen, bestemmings- en omgevingsplannen. Dus veel gaat op gemeentelijk niveau plaatsvinden.

De PVV is benieuwd of dan wel provinciale en gemeentelijke referenda kunnen worden georganiseerd? Of is de kans groot dat een verzoek, net als het verzoek van de Stichting Noord-Holland Referendum, weer vlak voor de finishlijn strandt?

En hoe zit het met gemeenten die bv. geen referendumverordening hebben? Bent u bereid alle Noord-Hollandse gemeenten op te roepen een referendumverordening in te stellen en hun mee te geven dat besluiten moeten passen binnen hun referendumverordening?

Nee, lokale verantwoordelijkheid.

Want voorzitter, in het FD van 9 december jl. stond dat het PBL denkt dat 41 TWh aan zon- en windparken in 2030 mogelijk is en daarmee het klimaatdoel van 35 TWh gemakkelijk wordt gehaald. Gemeenten en provincies zouden zelfs ruimte zien voor meer zonnepanelen en windmolens dan in het Klimaatakkoord afgesproken. De PVV houdt haar hart vast.

De vraag is nu of er extra zon- en windparken komen of dat het kabinet kiest voor een kerncentrale. De PVV zou graag het laatste zien. Maar onze fractie vraagt zich ook af of het door GS in haar motivering genoemde scenario dat het Rijk na bestuurlijk overleg met de regio dwingende juridische interventies gaat inzetten, wel zo ‘hard’ is. En kan er dan ook niet serieus worden gekeken naar mogelijkheden voor kernenergie in Noord-Holland?

Voorzitter, de PVV ontkent niet het belang van de juridische verhoudingen tussen bestuurslagen, maar als er sprake is van een kokervisie, zoals bij de energietransitie, waardoor er onvoldoende oog is voor draagvlak en de gevolgen inzake burgers hun welvaart, welzijn en leefomgeving, is een starre houding samenleving ondermijnend. De kloof tussen burgers en politiek zal steeds groter worden met alle gevolgen van dien.

Voorzitter, ik ga afronden. De PVV mist vooralsnog bestuurlijke moed in dit Huis en vreest dat over een aantal jaar de conclusie zal worden getrokken: “Hadden we toen maar een referendum gehouden”…

Laten we het alsjeblieft zover niet komen. Zoals onze fractie al vaker in dit Huis heeft gezegd:

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

De PVV zal tegen voorliggend besluit stemmen.

Voor zover voorzitter.

  • Hits: 1057