• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen "Duidelijkheid inzake subsidie restauratiewerkzaamheden Fort Kudelstaart"

Het lid I. Bezaan (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat zij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting

Stichting Werkgroep Fort Kudelstaart heeft op 4 oktober 2021 een brief gestuurd naar o.a. het secretariaat van gedeputeerde Pels. In deze brief valt te lezen dat uit de correspondentie tussen de gemeente Aalsmeer en de provincie blijkt dat de gemeente aangeeft de consoliderende restauratiewerkzaamheden aan Fort Kudelstaart (onderdeel van de ‘Stelling van Amsterdam’) te hebben afgerond.
Zij heeft daar op 10 november 2015 een subsidie voor ontvangen van de provincie.

Volgens de Stichting klopt de informatie van de gemeente Aalsmeer niet, omdat genoemde werkzaamheden nog moeten worden uitgevoerd. Zo zouden o.a. het zandpakket en grasdak op de nieuwe dakbedekking nog niet zijn teruggebracht en het herstel van het beton aan de gevels en de betonnen trappen niet zijn uitgevoerd.

De Stichting concludeert dat het gestelde doel van de consoliderende restauratie, waarvoor de subsidie is verleend, bij lange na niet gehaald is.

De PVV hecht grote waarde aan Noord-Hollands cultureel erfgoed en is dan ook van mening dat de provincie en haar partners een belangrijke taak hebben om dit erfgoed te koesteren. Echter, werkzaamheden moeten wel correct worden uitgevoerd en dient er verantwoord met belastinggeld om te worden gegaan. Onze fractie maakt zich dan ook zorgen over de brief van de Stichting.

Daarom wil ondergetekende de volgende vragen aan het College stellen:

1) Deelt u de mening dat het van de zotte zou zijn, als de gemeente Aalsmeer subsidie ontvangt (ofwel belastinggeld van Noord-Hollanders) voor werkzaamheden die niet zijn uitgevoerd of geen onderdeel zijn van de consoliderende restauratiewerkzaamheden, zoals vermeld in de begroting bij de subsidieaanvraag van september 2015? Zo nee, waarom niet?

2) Was het College op welke manier dan ook bekend met de niet uitgevoerde werkzaamheden, zoals vermeld in de brief van de Stichting? Zo ja, vanaf wanneer en wat is vanuit de provincie ondernomen (indien mogelijk en van toepassing) om te waarborgen dat deze werkzaamheden worden uitgevoerd? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Was het College op de hoogte van het besluit van de gemeente Aalsmeer in 2018 om de restauratiewerkzaamheden samen te laten lopen met verbouwwerkzaamheden, zoals gewenst door de toekomstig exploitant en de daaruit volgende aanpassingen van de planning? Zo ja, wat is vanuit de provincie ondernomen (indien mogelijk en van toepassing) om de voortgang in de gaten te houden & zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Kunt u aangeven of en zo ja, wanneer de provincie nog een controle gaat uitvoeren op de al dan niet uitgevoerde werkzaamheden, alsmede de door de gemeente Aalsmeer verstrekte informatie? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

5) Kunt u, in het verlengde van vraag 4, aangeven wat eventuele gevolgen zijn voor de gemeente Aalsmeer (in de breedste zin van het woord), wanneer blijkt dat zij foutieve informatie heeft verstrekt? Graag een gemotiveerd antwoord.

6) Deelt u de mening dat de consoliderende restauratie in zijn geheel zal moeten worden uitgevoerd en dat de gemeente hoofdverantwoordelijk is? Zo nee, waarom niet?

7) Zijn er mogelijk nog meer casussen in Noord-Holland, zoals Fort Kudelstaart, waarbij vergelijkbare problemen kunnen optreden of zijn opgetreden? Zo ja, graag zoveel mogelijk details.

8) Deelt u de mening, in het verlengde van vraag 7, dat deze gang van zaken bij Fort Kudelstaart het i.i.g. wenselijk maakt om het gehanteerde ‘subsidieregime’ nog eens kritisch tegen het licht te houden? Zo nee, waarom niet?

 

I. Bezaan
PVV Noord-Holland

 

BRON

(*) Brief Stichting Werkgroep Fort Kudelstaart “subsidie restauratiewerkzaamheden Fort Kudelstaart”, verstuurd op 4-10-2021.

  • Hits: 1446