• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen "Mogelijke aankoop aandelen Stedin Groep door Noord-Hollandse gemeenten"

Het lid I. Bezaan (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat zij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting

Uit een recent persbericht van Stedin Groep (*) blijkt dat de raad van bestuur, raad van commissarissen en de aandeelhouderscommissie (AHC) van het bedrijf overeenstemming hebben bereikt om met een kapitaalbijdrage van 200 miljoen euro voor 2021 het eigen vermogen te versterken. Dit zou nodig zijn om investeringen t.b.v. de energietransitie te kunnen doen. Stedin Groep legt nu een uitgifte van cumulatief preferente aandelen aan al haar 44 aandeelhouders voor om op in te tekenen. Hier zitten ook de nodige Noord-Hollandse gemeenten bij. (**)

De totale investeringen t.b.v. de energietransitie voor Stedin lopen naar verwachting op tot maar liefst 7 miljard euro óf meer in 2030 en om de komende jaren de energietransitie in goede banen te leiden, heeft Stedin Groep een kapitaalbehoefte van 750 miljoen tot 1 miljard euro per jaar tot 2030.

De PVV maakt zich grote zorgen over het voornemen van Stedin. Niet alleen vanwege de nu al moeilijke economische situatie waar gemeenten in zitten door de coronacrisis, maar ook omdat zij geconfronteerd worden met tekorten inzake belangrijke gedecentraliseerde taken, zoals de Jeugdzorg. Daarbij komt dat de energietransitie in het kader van het tegengaan van klimaatveranderingen (en de daaruit vloeiende elektrificatie van onze samenleving) volstrekt zinloos is, maar wel gigantische hoeveelheden belastinggeld opslokt. Het investeren in bv. aandelen zou dan ook zeer onverstandig zijn en de financiële situatie van gemeenten mogelijk nog verder verslechteren met alle gevolgen van dien.

Ondergetekende wil daarom ook de volgende vragen aan het College stellen:

1) Heeft Stedin Groep inmiddels contact gezocht met de Noord-Hollandse gemeenten die aandeelhouder zijn om een kapitaalbijdrage te doen? Zo ja, gaarne zoveel mogelijk details & zo nee, wanneer is Stedin dan voornemens dat te doen? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Bent u als toezichthouder van gemeenten op de hoogte gesteld inzake het voornemen van Stedin Groep om Noord-Hollandse gemeenten te benaderen om een kapitaalbijdrage te doen? Zo ja, door wie bent u op de hoogte gesteld & zo nee, had dat dan niet gemoeten (formeel bezien of in het kader van ‘maatschappelijk gewenst’)? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Heeft u signalen ontvangen dat Noord-Hollandse gemeenten voornemens zijn aandelen te kopen van Stedin Groep? Zo ja, gaarne zoveel mogelijk details en is daar dan overleg over geweest met u als toezichthouder & zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Kunt u aangeven aan welke regelgeving gemeenten zich moeten houden, als het gaat om investeren in bedrijven (bv. door aandelen)? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

5) Hoe kijkt u, in het verlangde van vraag 4, aan tegen de wet FIOD (‘beleggen is geen normale publieke taak, hooguit een tijdelijke activiteit wanneer een overheid meer geld ‘in kas’ heeft dan voor de gewone bedrijfsvoering op dat moment nodig is’) en de wet HOF (‘gemeenten dienen financieel risicomijdend te handelen’)? Graag een gemotiveerd antwoord.

6) Deelt u de mening, kijkende naar de moeilijke financiële situatie waarin veel gemeenten zich bevinden, dat het volstrekt onverantwoordelijk is om op welke manier dan ook te investeren in Stedin Groep en door gemeenten beter geïnvesteerd kan worden in meer broodnodige woningbouw, extra coronasteun voor burgers en bedrijven, alsmede onder druk staande voorzieningen? Zo ja, bent u bereid dat richting Noord-Hollandse gemeenten die aandeelhouder zijn te communiceren & zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

 

I. Bezaan
PVV Noord-Holland

 

BRONNEN

(*) https://www.stedingroep.nl/pers-en-media/persberichten/kapitaalvraag-van-200-miljoen-euro-aan-aandeelhouders 

(**) https://www.stedingroep.nl/aandeelhouders 

  • Hits: 1410