• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Inbreng bij de bespreking van de Strategie Noord-Hollandse aanpak stikstofproblematiek (PS-vergadering, 17-5-2021)

Dank u voorzitter.
Zoals al vaker in dit Huis uitgesproken, ziet de PVV helemaal geen stikstofcrisis en tijdens de commissievergaderingen op 8 februari en 19 april jongstleden hebben wij ook onze twijfels uitgesproken over het gehanteerde AERIUS-model.

Voorzitter, ambities uit de Wet stikstofreductie en natuurverbetering zijn overgenomen en het uitgangspunt wordt gehanteerd dat als in een gebied, voor het behalen van de doelstelling in 2025, een depositie daling van 25% nodig is, elke sector in 2025 minimaal 25% minder depositie zal moeten realiseren. Aldus pagina 2 van de Voordracht.

De PVV vindt dit al veel en veel te ver gaan en dan mogen we nog blij zijn dat het College geen bovenwettelijke doelstelling gaat hanteren.

Voorzitter, kijkende naar de doelstellingen per gebied in de voordracht, blijkt dat de landbouw een flinke schuld in de schoenen krijgt geschoven.
Voor bv. het gebied Eilandspolder krijgt de landbouw 41% van de depositie, voor Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske 34% en voor de polder Westzaan ook 34%.

Dit, terwijl de uitstoot van stikstofoxiden en ammoniak al decennia flink daalt en onze boeren tot de schoonste van de wereld behoren. Collega Van Tiggelen refereerde daar al uitgebreid naar tijdens de laatste commissievergadering.

Voorzitter, in het verlengde hiervan viel in de pers te lezen dat volledig in tegenspraak tot de gehanteerde stikstofmodellen van het ministerie van Landbouw, een te hoge stikstofbelasting helemaal niet slecht hoeft te zijn voor kwetsbare planten in Natura2000-gebieden.

Dat blijkt uit de situatie van het Gelderse natuurgebied Korenburgerveen nabij Winterswijk, waar kwetsbare planten het boven verwachting goed doen, terwijl het gebied omringd is door talloze intensieve veebedrijven

Volgens dhr. Te Selle (melkveehouder en voorzitter van de afdeling Oost Achterhoek van LTO Noord) komt dit door maatregelen die door boeren zelf zijn genomen, zoals bemesting zo weinig mogelijk te laten uitspoelen en luchtwassers te plaatsen in stallen die de lucht van verzurende ammoniak zuiveren.

Onderzoeker Smeets van milieuadviesbureau Econu pleit er dan ook voor dat verder wordt gekeken dan alleen kritische depositiewaarden. Te Selle deelt dit standpunt en stelt dat er kennelijk veel meer factoren meespelen, waardoor niet de botte bijl in de veestapel hoeft te worden gezet. De PVV onderschrijft dit.

En wat onze fractie betreft laat dit voorbeeld duidelijk zien dat er geen blind vertrouwen moet zijn in modellen.

Voorzitter, op blz. 3 van de Brief valt te lezen dat ingezet wordt op het stimuleren van innovatieve technieken in o.a. de agrarische sector en staat op blz. 4 zelfs dat versterking van de landbouwstructuur nagestreefd wordt.

Dat klinkt allemaal mooi en aardig, maar kan de gedeputeerde nog eens aangeven op welke wijze boeren ondersteund gaan worden inzake het stimuleren van innovatieve technieken? Zitten daar ook de in het artikel genoemde maatregelen bij?

Voorzitter, de wijze waarop de geformuleerde doelen behaald gaan worden (dus de maatregelen en de financiering daarvan) zullen worden geconcretiseerd in de gebiedsplannen, die de komende tijd worden opgesteld. Onze fractie houdt haar hart vast.

De fractie van de PVV zal dan ook niet instemmen met voorliggende voordracht.

Voor zover voorzitter.

  • Hits: 1685