• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Inbreng bij de bespreking van de Begroting 2021 (PS-vergadering, 9-11-2020)

Voorzitter, vandaag bespreken we de begroting voor het komende jaar. De begroting van het wensdenken en de maakbaarheidsideologie.

In 2021 en de jaren daarna zullen er weer miljoenen euro’s belastinggeld gespendeerd worden aan duurzaamheidswaanzin en nepnatuur.

Waar ieder weldenkend mens zou verwachten dat door de samenleving ontwrichtende coronacrises en woningnood, de prioriteiten van het College nog meer naar deze onderwerpen zouden verschuiven, blijkt niets minder waar.

Het is “groen” en “links” dat ook nu weer het beleid van het College domineert. GroenLinks, D66 en PvdA als koning, keizer en admiraal, waar de VVD de rol van lakei met veel passie lijkt te vervullen.

Voorzitter, een paar huiveringwekkende voorbeelden van wat alleen al 2021 ons gaat brengen:

- Meer dan 42 miljoen euro om nog meer nepnatuur te realiseren voor NNN ten koste van goede landbouwgrond;

- Bijna 8,7 miljoen euro om bij te dragen aan de maatschappij ondermijnende energietransitie;

- Meer dan 1 miljoen euro om bij te dragen aan de ‘circulaire economie’;

- Meer dan een half miljoen euro om bij te dragen aan ‘verduurzaming’ van woningen.

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Allemaal weggegooid belastinggeld voor onrealistisch maakbaarheidsdenken.

Want voorzitter, het Klimaatakkoord staat om meerdere redenen zwaar onder druk. Zo blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving dat het kabinet dubbel zo hard aan de slag moet om de klimaatdoelen te kunnen halen en viel vorige maand in de Trouw te lezen dat de subsidiepot voor elektrische auto’s nu al op is, wat natuurlijk geen verrassing mag heten.

Dan hebben we het nog niet eens over de waslijst aan problemen die spelen bij het van het aardgas halen van woningen, een andere belangrijke pijler van het Klimaatakkoord. Zo bleek uit recente berichtgeving dat een op belastinggeld draaiend proefproject in de gemeente

Purmerend vertraging heeft opgelopen door allerlei problemen, waaronder inzake kosten en de koppeling met rioleringwerkzaamheden.

En de Tweede Kamer nam verleden week een motie van de SP aan waarin de regering wordt verzocht woonlastenneutraliteit te garanderen voor huurders en woningbezitters als zij van het aardgas gaan. Dat betekent dus nog meer belastinggeld in deze bodemloze put.

Voorzitter, laten we vooral ook draagvlak niet uit het oog verliezen. Want is dat er wel?
Zo bleek uit onderzoek van Maurice de Hond dat in de gemeente Rotterdam maar liefst 67% van de respondenten niet financieel wil bijdragen aan het aardgasvrij maken van de eigen wijk en dat 57% vindt dat de miljarden die nu worden uitgetrokken voor de energietransitie beter kunnen worden uitgegeven aan sectoren en ondernemers die hard door de coronacrisis zijn getroffen.

Een duidelijk signaal wat ons betreft. De PVV ziet sowieso geen nut en noodzaak om woningen van het aardgas te halen. En naar de mening van onze fractie getuigt het van bitter weinig realiteitszin om een energiebron af te serveren die niet alleen veel energie levert, maar ook zeer betaalbaar en betrouwbaar is. En daarnaast ook nog eens schoon. Zeker als wordt gekeken naar het buitenland, waar juist volop wordt ingezet op aardgas.

Het steekt onze fractie dan ook dat de provincie via het programma Verduurzaming bestaande woningvoorraad Noord-Holland, het Servicepunt Duurzame Energie en de regeling Warmtetransitie gebouwde omgeving op wijkniveau, de komende jaren miljoenen euro’s belastinggeld gaat verkwanselen aan dit item.

Daarom de volgende motie met het dictum:

“Roept het College op om provinciale ondersteuning die gerelateerd is aan het aardgasvrij maken van woningen in Noord-Hollandse gemeenten zo spoedig als mogelijk te beëindigen.”

Voorzitter, onze provincie staat voor een gigantische woningbouwopgave. Veel Noord-Hollanders staan járen op een wachtlijst om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning.

Onze fractie maakt zich daar zorgen over. Niet in de laatste plaats, omdat Staatssecretaris Broekers Knol, het COA en minister Ollongren verleden week een brief naar de gemeenten hebben gestuurd waarin staat dat zij volgend jaar maar liefst 27.000 statushouders moeten huisvesten.

Voorzitter, dit is dweilen met de kraan open. Immers, veel gemeenten kunnen nu niet eens alle statushouders huisvesten, terwijl zij al onterecht voorrang krijgen t.o.v. Noord-Hollanders die al jaren op de wachtlijst staan.

Daarom dient onze fractie een tweede motie in met het dictum:

“Roept het College op om alle Noord-Hollandse gemeenten te verzoeken geen voorrangsregeling te hanteren voor statushouders.”

Voorzitter, zoals ik al aangaf zitten we midden in een coronacrisis, die zowel op korte als langere termijn zware schade zal toebrengen aan onze economie. De banen van veel van onze burgers staan op het spel en het aantal mensen met financiele problemen neemt snel toe.

Dit betekent helaas dat er ook steeds meer huishoudens zijn die onvoldoende geld overhouden om voldoende voedsel te kunnen kopen.

De Amsterdamse voedselbank luidt dan ook de noodklok in de Telegraaf van 21 oktober jongstleden, aangezien er in de afgelopen coronamaanden een stijging van maar liefst 35% in het aantal klanten is geconstateerd. En bestuurslid Margje Polman Tuin verwacht dat dit er alleen maar meer gaan worden.

Een zeer zorgelijke zaak, ook omdat de voedselbanken minder voedseldonaties ontvangen. Zo liet voedselbank Zaanstreek op 20 oktober jongstleden in het NH Nieuws optekenen dat de voorraad terugloopt, aangezien horeca en supermarkten minder voedsel aanleveren. Om deze reden heeft de Purmerendse Voedselbank een actie moeten schrappen die stond gepland voor deze maand.

Voorzitter, gedeputeerde Pels riep in haar blog op 23 oktober jongstleden mensen op om vrijwilliger te worden van de voedselbank. Tevens riep zij agrariërs, leveranciers, groothandels en supermarkten op om de samenwerking te zoeken met de voedselbank, teneinde “de grote nood die er nu is wellicht te kunnen bedienen.”

De PVV staat achter deze oproepen, maar is van mening dat de provincie meer kan en ook zou moeten doen. Om die reden maken we graag gebruik van de uitnodiging van gedeputeerde Pels die zij plaatste op haar blog:

“Heeft u ideeën over onze rol? Laat het ons weten!”

Wij laten het u weten.

Onze fractie dient dan ook de volgende motie in met het dictum:

“Roept het College op om zo snel mogelijk met alle Noord-Hollandse gemeenten en voedselbanken een plan van aanpak te maken dat als doel heeft waar nodig extra provinciale ondersteuning te bieden aan voedselbanken die geconfronteerd worden met tekorten.”

Als u denkt “deze motie komt me bekend voor”, dan klopt dat. Maar gezien de zorgelijke economische ontwikkelingen en recente noodkreten van voedselbanken, ziet de PVV zich genoodzaakt dit punt opnieuw via een motie naar voren te brengen.

Wij rekenen er daarnaast op dat de PvdA deze herkansing niet onbenut laat.

Voorzitter, waar onze economie door de coronacrisis klap na klap krijgt en duizenden Noord-Hollanders jaren op een wachtlijst moeten staan om überhaupt in aanmerking te kunnen komen voor een sociale huurwoning, gaat het College inzetten op het stimuleren van ‘diversiteit’.

Het gif van de identiteitspolitiek heeft helaas ook Noord-Holland bereikt.

Zo valt in de begroting te lezen dat het College doorgaat met het sponsoren van provinciale evenementen, waarbij extra aandacht wordt gegeven aan o.a. diversiteit.

En in de beantwoording van een technische vraag van onze fractie geeft het College aan dat bij de evenementen die worden gesponsord ook wordt gekeken of evenementen verschillende culturele achtergronden aanspreken.

Bovendien wordt in sponsorovereenkomsten opgenomen dat de provincie inclusiviteit tijdens evenementen wil stimuleren en daarom met de evenementenorganisatie in gesprek gaat over de toepassing van maatregelen die inclusiviteit bevorderen.

Maar het kan nog erger voorzitter. In de Jaarstukken van 2019 stond dat het College haar ambtelijke organisatie een afspiegeling wil laten zijn van de Noord-Hollandse samenleving, waarbij o.a. diversiteit een uitgangspunt is.

Voorzitter, juist het benadrukken van ‘diversiteit’ en ‘multiculturele achtergronden’ bij het werven van personeel, waarbij mensen die niet aan deze onfeilbare criteria voldoen al bij voorhand worden uitgesloten, is niets anders dan discriminatie. Het gaat om de kwaliteiten van het individu en niet om zijn of haar etniciteit of afkomst. Positieve discriminatie is ook discriminatie.

Daarom dient onze fractie een motie in met het dictum:

“Roept het College op om geen criteria inzake diversiteit toe te passen bij het provinciaal personeels- en sponsorbeleid.”

Voorzitter, ik ga afronden.
Wat onze Noord-Hollandse burgers nodig hebben, is een College dat de juiste prioriteiten stelt en verantwoordelijk omgaat met belastinggeld. Dus geen tientallen miljoenen euro’s voor nepnatuur en zinloze duurzaamheid, maar nog meer aandacht voor de woningnood en desastreuze gevolgen van de coronacrisis.

Onze fractie ziet dat helaas niet terug in voorliggende begroting en daarom kunnen wij onmogelijk instemmen.

Voor zover voorzitter.

  • Hits: 1477