• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Inbreng bij de bespreking van de Omgevingsverordening NH2020 (PS-vergadering, 5-10-2020)

Voorzitter, vandaag besluiten we als Staten over de provinciale omgevingsverordening.
En zoals onze fractie verleden week dinsdag tijdens de behandeling in de commissie RWK liet doorschemeren, zijn we bepaald niet enthousiast.

Want voorzitter, waar in de omgevingsverordening een gezond evenwicht zou moeten zijn tussen landschappelijke waarden en woningbouw, is dat helaas niet het geval. De begrenzingen van het Bijzonder Provinciaal Landschap geeft veel gemeenten hoofdbrekens inzake woningbouwprojecten, zoals bleek tijdens de commissievergadering op 21 september jongstleden en de vele zienswijzen.

Noodzakelijke woningbouwprojecten die soms goed zijn voor honderden woningen, staan door het BPL-regime op de tocht, zoals Stompetoren-West, goed voor 500 woningen. En verscheidene kernen dreigen op slot te worden gezet.

Om die reden dienen wij met het CDA en FvD moties in om woonkernen uit het BPL-regime te halen en bebouwing in het tweede lint mogelijk te maken. En met de ChristenUnie en het CDA dienen we een motie in om woningbouw in Stompetoren-West mogelijk te maken.

Voorzitter, de omgevingsverordening geeft mogelijkheden aan gemeenten buiten de MRA om in landelijk gebied te kunnen bouwen, maar deze mogelijkheden zijn niet genoeg.

En gemeenten die in de MRA liggen komen er nog bekaaider vanaf, aangezien zij helemaal niet mogen bouwen in landelijk gebied. De provincie gaat er namelijk vanuit dat er binnenstedelijk voldoende mogelijkheden zijn voor deze gemeenten om te kunnen bouwen.

Maar voorzitter, dat is niet altijd het geval. Zo liet de deelregio Zaanstreek-Waterland schriftelijk weten het te betreuren dat in de MRA 'kleinschalige woningbouwontwikkelingen in landelijk gebied' niet mogelijk worden gemaakt. En een vergelijkbare oproep werd uitgesproken door mw. De Rijke die namens de gemeente Ouder Amstel insprak tijdens de commissievergadering op 21 september.

Voorzitter, de PVV kan bijna niet geloven dat het college in tijden van gigantische woningnood met een omgevingsverordening komt aanzetten, waarvan het gewicht de weegschaal laat doorslaan richting landschappelijke waarden. Een verordening die bovendien onvoldoende handelt in de geest van de Omgevingswet, waarin juist meer ruimte voor maatwerk en lokale afwegingen wordt gepredikt.

Gedeputeerde Loggen is wel van plan om met een Deltaplan Wonen te komen om o.a. te kijken naar de spanning tussen enerzijds binnenstedelijk bouwen met zachte plancapaciteit en tijdshorizonnen, maar ook met een notitie hoe moet worden omgegaan met lintbebouwingen in relatie met leefbaarheid en landschappelijke verloedering.

Onze fractie staat hier uiteraard niet afkeurend tegenover, al moet ons wel van het hart dat er al járen een schrijnend woningtekort is en de timing als “enigszins opvallend” kan worden bestempeld. We zijn i.i.g. benieuwd.

Wat de PVV betreft moet er gewoon zo snel mogelijk worden gebouwd, waarbij de focus vooral moet liggen op benodigde volumegroei en betaalbare woningen. Duurzaamheidsambities horen dan ook (desnoods tijdelijk) in de ijskast te worden gezet.

Voorzitter, onze fractie staat voorzichtig positief ten opzichte van de houding van de gedeputeerde om woningbouwprojecten waar ooit toezeggingen door de provincie zijn gedaan nog eens serieus te bekijken. Wij hopen dat het de gedeputeerde lukt om voor 22 september zijn bevindingen te presenteren en dat hij de woonproblematiek zo zwaar mogelijk laat wegen.

Voorzitter, de PVV vindt landschappelijke waarden ook belangrijk en wat ons betreft moet er gezocht worden naar een goede balans in landelijke gebieden. Wat aan die balans zeker niet bijdraagt zijn windturbines en opstellingen voor zonne-energie.

Het zorgelijke is dat het achtste lid van Artikel 6.41 de deur op een kiertje lijkt te zetten voor windturbines en opstellingen voor zonne-energie. Wat de PVV betreft wordt die deur vandaag helemaal dichtgegooid. Immers, windturbines en zonnepanelen zijn nadrukkelijk in het landschap aanwezig en ook nog eens slecht voor het milieu.

Daarom dienen wij samen met FvD een amendement in waarvan het besluit moet resulteren in een wijziging van de tekst inzake lid 8 van artikel 6.41 ‘Bijzonder provinciaal landschap’ in bijlage 12 ‘artikelsgewijze toelichting’ (pagina 105).

Deze wijziging betreft concreet de verduidelijking dat het achtste lid niet van toepassing is op vormen van zonne- en windenergie.

Voor zover voorzitter.

 • Hits: 923