• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Inbreng bij de bespreking van de Concept-Regionale Energiestrategieën (PS-vergadering, 5-10-2020)

Voorzitter, vandaag bespreken we de concept-Regionale Energiestrategieën van onze provincie en de PVV maakt zich ernstige zorgen.

En die zorgen gaan niet alleen over het gehanteerde proces tot nu toe, maar ook over de inhoud.

Voorzitter, laat ik met het proces beginnen.

De concept-regionale energiestrategieën gaan op veel vlakken een grote invloed hebben op het leven van onze burgers. Het is dan ook van essentieel belang dat er breed draagvlak is.

De gedeputeerde liet in antwoord op technische vragen weten dat er voldoende draagvlak bestaat voor een RES, omdat gemeenten en waterschappen instemmen. Zij zouden namelijk weten wat er leeft.

Maar daarmee is niet bekend hoe de meerderheid van de burgers over deze verstrekkende plannen denkt. Er waren tot nu toe wel momenten dat burgers konden participeren, maar de beleidskeuzes waren beperkt. Bovendien participeert uiteindelijk maar een heel klein gedeelte van de bevolking, waarbij het ook vaak gaat om de “usual suspects”.

Voorzitter, daarbij komt dat beide concept-regionale energiestrategieën niet referendabel zijn en tevens geen onderdeel waren van de verkiezingsprogramma’s tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Het merendeel van de burgers heeft dus nooit iets over deze ingrijpende plannen kunnen vinden.

Om die reden zijn grootschalige draagvlakonderzoeken een interessant alternatief om nu en in het verdere RES-traject een goed beeld van het draagvlak te krijgen.

Gedeputeerde Stigter sloot hier niet zijn ogen voor tijdens de vergadering van de commissie RWK op 24 september jongstleden. Hoewel hij geen draagvlakonderzoeken wil opleggen aan gemeenten, is er wel bereidheid om deze te faciliteren als gemeenten dergelijke onderzoeken willen uitvoeren.

Daarom wil onze fractie samen met 50PLUS/PvdO een motie indienen met het dictum:

“Roept het College op om alle gemeenten via een brief te laten weten dat grootschalige draagvlakonderzoeken een waardevol instrument kunnen zijn om gedurende het RES-traject draagvlak in kaart te brengen en om tevens in deze brief aan te geven dat het College bereid is grootschalige draagvlakonderzoeken te faciliteren, wanneer gemeenten deze willen uitvoeren.”

En gaat over tot de orde van de dag.

Voorzitter, dan de inhoud.

De regionale energiestrategieën zijn een uitvloeisel van de afspraak in het Klimaatakkoord om regio’s een grote rol te geven in de transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie.

De focus op ‘hernieuwbare’ energie zal vanwege de gigantische kosten, problemen m.b.t. leveringszekerheid en enorme ruimtegebruik een grote wissel op onze samenleving gaan trekken. Volstrekt onnodig, aangezien de techniek er gewoon is om op een betaalbare wijze onze energiezekerheid te waarborgen, klimaatambities te halen en onze leefomgeving te sparen.

We hebben het natuurlijk over kernenergie.

Maar voorzitter, gelukkig is er hoop. Zo staat het Klimaatakkoord op omvallen.
Niet alleen, omdat minister Ollongren onlangs liet weten dat het kabinet de stekker trekt uit het plan voor een speciale lening om koophuizen te vergroenen, maar ook vanwege de grote maatschappelijke onvrede over biomassa. Bovendien blijkt het voor bewoners peperduur te zijn om hun huis ‘duurzaam’ te maken en kunnen de stroomnetten de omschakeling naar hernieuwbare energie niet aan.

Daarbij komt dat veel bewoners steen en been klagen over de gestegen energierekening en kwakkelende energielevering door hun warmtepompen, nadat hun huizen van het aardgas zijn afgehaald.

En waar het kabinet bizar genoeg kernenergie in de ijskast had gezet, nam de Tweede Kamer op 17 september jl. een motie van VVD/CDA/PVV/SGP aan waarin het kabinet wordt verzocht de haalbaarheid van kernenergie te onderzoeken.

Voorzitter, niet alleen het politieke draagvlak voor kernenergie is aan een flinke opmars bezig, maar ook het maatschappelijk draagvlak. Zo blijkt uit een grote poll van de telegraaf op 1 oktober jongstleden dat 92% van de respondenten van mening is dat het Klimaatakkoord moet worden opengebroken voor kernenergie. En 91% van de respondenten vindt dat kernenergie onmisbaar is voor de energietransitie in Nederland.

En voorzitter, kernenergie kan zelfs al voor 2030 worden gerealiseerd. Zo kunnen bouwers binnen zes tot acht jaar een veilige, moderne kerncentrale realiseren en zijn er voortvarende ontwikkelingen inzake Small Modular Reactors (SMR’s). Deze mini-kerncentrales zijn waarschijnlijk al voor 2030 operationeel en vanwege hun kleine formaat ruimtelijk goed inpasbaar.

Heel belangrijk, kijkende naar de enorme woningbouwopgave waar onze provincie voor staat en het gewaardeerde Noord-Hollandse landschap.

Onze fractie dient dan ook samen met 50PLUS/PvdO een motie in met het volgende dictum:

“Roept het college op om de wens van Provinciale Staten inzake de concept-RES N-H Zuid en concept-RES N-H Noord over te brengen dat er voor beide energieregio’s een haalbaarheidsonderzoek moet worden gehouden inzake een scenario waarin voor 2030 wordt ingezet op kernenergie, het aardgasnetwerk intact blijft en zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van energie uit hernieuwbare bronnen, warmtebronnen en waterstof.”

En gaat over tot de orde van de dag.

Dank u voorzitter.

 • Hits: 755