• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen "Provinciale regel trekt statushouders voor op woningmarkt ten koste van sociaalmedisch urgenten"

Het lid N. Kaptheijns (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting

In een bericht van de Telegraaf op 3 september 2020 (*) valt te lezen dat de gemeente Amsterdam voor 1 juli 2020 een tekort van 472 woningen voor statushouders weggewerkt moest hebben.

Omdat de gemeente dat niet kon realiseren is door het College van de hoofdstad besloten om de benodigde woningen uit de voorraad van 1.800 woningen te halen die voor 'kwetsbare mensen' met medische en/of sociale problemen bedoelt zijn.

In het Collegebesluit staat hierover:

"Omdat er minder mensen uit de maatschappelijke opvang konden doorstromen naar een woning en omdat de provincie Noord-Holland een maatregel heeft aangekondigd vanwege het niet huisvesten van het afgesproken aantal statushouders. Sociaalmedisch urgenten krijgen hierdoor minder woningen toegewezen.”

De PVV is verbijsterd over deze gang van zaken en ondergetekende wil dan ook de volgende vragen aan het College stellen:

1) Deelt u de mening dat het volstrekt onacceptabel is dat sociaalmedisch urgenten mede door een vanuit GS aangekondigde maatregel veel minder kans op een woning krijgen, met alle gevolgen van dien voor deze kwetsbare mensen en de samenleving? Zo ja, wat gaat u hier aan doen? En zo nee, waarom niet?

2) Zijn er nog meer Noord-Hollandse gemeenten die voornemens zijn woningen uit de voorraad voor sociaalmedisch urgenten te gaan halen om te kunnen voldoen aan de huisvesting van statushouders? Zo ja, graag zoveel mogelijk details en mocht u geen gegevens hebben, bent u dan bereid dit zo snel mogelijk in kaart te brengen? Zo nee, waarom niet?

In het betreffende artikel valt tevens te lezen dat uw College vanwege het coronavirus enige coulance had voor de vertraging, maar nu er opnieuw op aandringt dat Amsterdam alsnog de afgesproken aantallen haalt, omdat andere gemeenten dat ook moeten doen.

3) Deelt u de mening dat het in deze ronduit moeilijke economische tijden en met een Noord-Hollandse woningmarkt die volledig op slot zit, het uitoefenen van druk op gemeenten om statushouders te huisvesten afkeuringswaardig is, coulance noodzakelijk is en er serieus gekeken moet worden naar alternatieve huisvestingsmogelijkheden voor statushouders die geen effect hebben op de beschikbare woningvoorraad (gedacht zou kunnen worden aan bv. containerwoningen)? Zo nee, waarom niet?


N. Kaptheijns
PVV Noord-Holland


BRON

(*) https://www.telegraaf.nl/nieuws/155324291/amsterdam-statushouders-krijgen-voorrang-op-mensen-met-medische-problemen 

 • Hits: 1066