• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen "Stichting Kinderen van de Voedselbank onder hoogspanning door coronacrisis"

De leden M. Deen, I. Bezaan en N. Kaptheijns (PVV) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Toelichting:

Uit een bericht van het Algemeen Dagblad (*) blijkt dat door de coronacrisis de Stichting Kinderen van de Voedselbank onder hoogspanning staat en niet kan voldoen aan de hulpvraag van kinderen.

Zo stelt voorzitter dhr. Maurice van der Ven dat de stichting door de coronacrisis flinke klappen heeft gehad, aangezien de komende maanden noodgedwongen alle collectes en activiteiten zijn geschrapt. Dit resulteert in een enorme inkomstendaling van maar liefst 65 tot 70%. (per maand betekent dat circa 45.000 tot 60.000 euro minder inkomsten)

Dhr. Van der Ven verwacht binnen een half jaar duizenden nieuwe aanmeldingen bij de Voedselbank, waardoor het aantal kinderen dat uiteindelijk bij de stichting terechtkomt snel zal stijgen. Dat is een groot probleem, aangezien de stichting nu al voor alle lopende aanvragen haar reserves moet aanspreken.

De stichting is in gesprek met de overheid en dat zal na het zomerreces weer worden opgepakt. Echter, eventuele steun is voor de langere termijn, aangezien het anderhalf jaar kan duren voordat de hulp er is. Voor de grote problemen die nu op korte termijn dreigen, is dat dus ronduit problematisch.

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 18 mei 2020 had de PVV met de SP een motie ingediend (M37/180520) met het dictum:

“Zo snel mogelijk met alle Noord-Hollandse gemeenten in kaart te brengen wat de huidige alsmede de te verwachten tekorten zijn van de voedselbanken en een plan van aanpak te maken dat als doel heeft voedselbanken met tekorten te ondersteunen.”

Gedeputeerde Pels (GroenLinks) raadde de motie af, omdat uit een gesprek met de directeur van Voedselbank Amsterdam zou zijn gebleken dat er is op dit moment geen tekort aan voedsel bij de voedselbanken is.

“Dan moeten wij hier als GS geen probleem van gaan maken als dat probleem er niet is”, aldus Pels die benadrukte dat er op dit moment geen toegevoegde waarde is om als GS nog iets te gaan doen.

Naar de mening van de PVV een zeer opmerkelijke conclusie, aangezien er in Noord-Holland meer voedselbanken zijn dan alleen de voedselbank in Amsterdam.

Ook gaf de gedeputeerde aan dat voedselbanken voornamelijk afhankelijk zijn van donaties en niet zozeer van subsidies. O.a. omdat voedselbanken de wens zouden hebben om zelfstandig te opereren, zag de gedeputeerde dan ook geen rol in het financieel ondersteunen van de voedselbanken.

De PVV maakt zich grote zorgen om het welzijn van kinderen die door de coronacrisis in armoede dreigen op te groeien en daarom willen ondergetekenden dan ook de volgende vragen aan het College stellen.

1) Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat steeds meer Noord-Hollandse kinderen door de coronacrisis in armoede dreigen op te groeien en dat Stichting Kinderen van de Voedselbank zeer waardevol werk doet om deze kinderen zo goed mogelijk te helpen? Zo nee, waarom niet?

2) Deelt u de mening, kijkende naar de reactie van gedeputeerde Pels op motie M37/180520 tijdens de Provinciale Statenvergadering op 18 mei jongstleden, dat er wel degelijk een groot probleem is en dat de provincie daarom de genoemde stichting en Noord-Hollandse voedselbanken waar mogelijk moet ondersteunen (eventueel ook financieel)? Zo ja, welke acties bent u bereid te ondernemen en zo nee, waarom niet?

Tijdens de genoemde vergadering van Provinciale Staten gaf gedeputeerde Pels aan te hopen dat de mensen blijven doneren en zich melden als vrijwilliger bij de voedselbanken.

3) Bent u bereid, kijkende naar de grote problemen die op de stichting en voedselbanken afkomen, om op de website en alle social media van de provincie verwijzingen te plaatsen naar Stichting Kinderen van de Voedselbank en alle Noord-Hollandse voedselbanken, zodat meer potentiële donateurs en vrijwilligers bereikt kunnen worden? Zo nee, waarom niet?

 

M. Deen, I. Bezaan, N. Kaptheijns
PVV Noord-Holland

BRON

(*) https://www.ad.nl/video/stichting-kinderen-van-de-voedselbank-onder-druk-door-corona~p156910 

  • Hits: 1200