• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Motie vreemd "Aanpassen klimaat- en energie gerelateerd beleid" (PS-vergadering 18-5-2020)

Provinciale Staten van Noord-Holland,

Datum: 18 mei 2020
Onderwerp: aanpassen klimaat- en energie gerelateerd beleid

Motie vreemd aan de orde van de dag

Constaterende dat:

• In de Noord-Hollandse concept-Regionale Energie Strategieën zonne- en windenergie prominente rollen vervullen;
• Op 21 april 2020 de documentaire “Planet of the Humans” van de Amerikaanse filmmaker Michael Moore werd uitgebracht;
• De documentaire aantoont dat energie uit zonnepanelen en windturbines door weersafhankelijkheid altijd back-up nodig heeft van energieinstallaties die gebruik maken van fossiele brandstoffen;
• De documentaire laat zien dat voor de productie van windturbines en zonnepanelen gebruik moet worden gemaakt van energie uit fossiele brandstoffen;
• De energietransitie d.m.v. zonnepanelen en windturbines fysiek onuitvoerbaar is, aangezien voor zonne- en windenergie 40 tot 50 keer meer ruimte nodig is dan voor steenkool en 90 tot 100 keer meer dan voor aardgas;
• De documentaire aantoont dat de realisatie van installaties voor het opwekken van zonne- en windenergie enorme hoeveelheden natuur kosten, na een beperkte levensduur bergen afval opleveren en het milieu ernstig vervuilen;
• In Zuid-Korea momenteel kerncentrales worden gebouwd voor twee miljard dollar per 1.000 megawatt, dankzij gestandaardiseerde ontwerpen.

Overwegende dat:

• De documentaire aantoont dat de doelstellingen inzake CO2-reductie en het kunnen voldoen aan de energievraag onuitvoerbaar zijn door hernieuwbare energie;
• Doorgaan op de ingeslagen weg van zonne- en windenergie niet alleen volstrekt zinloos is, maar ook onze samenleving sociaal-economisch compleet kan ontwrichten en onze leefomgeving verwoesten;
• Kernenergie niet de enorme nadelen heeft van energie uit hernieuwbare energiebronnen, maar momenteel geen rol van betekenis speelt in de plannen van de energietransitie.

Roept het College op om:

• Kennis te nemen van de documentaire "Planet of the Humans" en zo snel mogelijk met een inhoudelijke reactie te komen, waarin tevens staat vermeld waar mogelijkheden liggen om op basis van de bevindingen uit de documentaire het klimaat- en energie gerelateerde beleid van de provincie aan te passen;

• Een lobby te starten bij het Rijk om waar mogelijk inzake de energietransitie:

- af te zien van energie uit zon en wind;

- in te zetten op kernenergie, alsmede het behoud van het Nederlandse aardgasnetwerk en nog operationeel zijnde kolencentrales.

En gaan over tot de orde van de dag.

N. Kaptheijns
PVV N-H

  • Hits: 1239