• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen "Gejongleer met cijfers inzake de vergunning voor biomassacentrale Diemen"

De leden M. Deen, I. Bezaan en N. Kaptheijns (PVV) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Toelichting:

Uit een artikel van Trouw op 29 april 2020 (*) komt naar voren dat in de vergunning die de biomassacentrale te Diemen onlangs van de provincie heeft gekregen voor het verbranden van biomassa, een juridische truc zit verwerkt waardoor in de praktijk veel meer stikstof mag worden uitgestoten dan in de periode toen de centrale voornamelijk nog op gas draaide. Enkel op papier neemt de uitstoot af. De provincie keek voor de vergunning alleen naar de hoeveelheid stikstof in de oude vergunning van de centrale en niet naar wat daadwerkelijk is uitgestoten.

De oude gascentrale kreeg namelijk in 2015 een vergunning waarmee zij jaarlijks 1.000 ton stikstofoxide zou kunnen uitstoten, maar in werkelijkheid stootte de centrale in de jaren erna tussen de 245 en 325 ton uit per jaar. Hoewel de 1.000 ton na kritiek iets is bijgesteld door de provincie, gaat zij in de vergunning die deze maand aan de centrale werd verstrekt nog altijd uit van een veel te hoge 'papieren' waarde, waardoor absoluut  niet gesteld kan worden dat de uitstoot van stikstof afneemt. Echter, dit werd wel aangegeven door gedeputeerde Olthof tijdens de vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid op 16 april jongstleden.

Bovendien stuit biomassa op grote maatschappelijke weerstand, aangezien de verbranding van biomassa resulteert in grote milieuvervuiling, vaak hele bossen in de verbrandingsovens verdwijnen en biomassa (net als windturbines en zonnepanelen) op enorme uit belastinggeld betaalde subsidies draait.

Het is zeer aannemelijk dat het draagvlak voor biomassa zelfs nog verder zal dalen, aangezien op 21 april jongstleden de uitgebreide documentaire “Planet of the Humans” op Youtube uitkwam van de Amerikaanse filmmaker Michael Moore. (**)
De documentaire laat op indringende en glasheldere wijze de enorme nadelen van onder andere biomassa zien en is inmiddels al bijna 4 miljoen keer bekeken.

Ondergetekenden willen dan ook de volgende vragen aan het College stellen.

1) Kunt u zo gedetailleerd mogelijk aangeven wat de exacte beweegredenen waren om in de onlangs verstrekte vergunning niet uit te gaan van daadwerkelijke uitstootcijfers en gebruik te maken van de in 2015 verstrekte vergunning?

2) Deelt u de mening dat de gehanteerde rekenmethode volstrekt voorbij gaat aan de daadwerkelijke uitstoot van stikstof en daardoor een voorstelling van zaken geeft die geheel haaks staat op de werkelijkheid? Zo ja, bent u bereid in het vervolg uit te gaan van daadwerkelijke uitstootcijfers en te onderzoeken of de onlangs afgegeven vergunning kan worden aangepast of geschrapt? Zo nee, waarom niet?

3) Wat zijn eventuele gevolgen van dit gejongleer met cijfers voor bijvoorbeeld de broodnodige woningbouwplannen en de bedrijfsvoering van boeren in onze provincie? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Zijn er door de provincie nog meer vergunningen afgegeven die alleen uitgaan van oude vergunningen en niet van daadwerkelijke uitstootcijfers? Zo ja, graag zoveel mogelijk details en antwoord op de vraag of u bereid bent te onderzoeken of de afgegeven vergunningen kunnen worden aangepast of geschrapt?

5) Deelt u de mening dat door deze manier van opereren het vertrouwen in het provinciaal bestuur ernstig wordt ondermijnt? Zo ja, welke activiteiten gaat u ondernemen om dat vertrouwen zo snel mogelijk te herstellen? Zo nee, waarom niet?

6) Bent u bereid, kijkende naar de enorme nadelen van biomassa, om te onderzoeken op welke manier provinciaal beleid kan worden ingevuld om biomassa nog veel meer te ontmoedigen? Zo nee, waarom niet?


M. Deen, I. Bezaan, N. Kaptheijns
PVV Noord-Holland         


BRONNEN

(*)
https://www.trouw.nl/binnenland/rekentruc-voor-houtstook-brengt-meer-stikstof-in-de-lucht~bc7994d2/ 

(**) https://youtu.be/Zk11vI-7czE 

  • Hits: 1336