• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen "Draagvlak in Gooi- en Vechtstreek voor 17 windturbines en 82 hectare extra zonnepanelen"

De leden M. Deen, I. Bezaan en N. Kaptheijns (PVV) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Toelichting:

Uit een artikel van de Gooi- en Eemlander (*) komt naar voren dat in de concept-Regionale Energie Strategie van de regio Noord-Holland Zuid suggesties staan voor 17 windturbines en 82 hectare extra zonnepanelen in het Gooi en de Vechtstreek. Van de windturbines zouden er negen kunnen komen in het Gooimeer (net als 16 hectare drijvende zonnepanelen) en acht verdeeld over de Bloemendaler- en Aetsveldsepolder bij Weesp.
De concept-RES noemt voor het Gooi en de Vechtstreek in totaal 10 zoekgebieden voor grootschalige opwekking van groene stroom.

De voorlopige plannen zullen worden uitgekristalliseerd in de RES 1.0 die voor 1 juli 2021 moet worden opgeleverd.

Echter, omdat er in het Gooi en de Vechtstreek veel beschermde natuur en cultuurlandschap is , zijn de mogelijkheden voor zon- en windenergie beperkt. De deelregio wil dan ook serieus gaan kijken naar andere alternatieven, zoals zwaar inzetten op isolatie van de gebouwde omgeving, aardwarmte en biomassa.

Op blz. 147 van de concept-RES valt te lezen dat in het Gooi en de Vechtstreek in het najaar van 2019 twee ateliers zijn gehouden en in januari en februari 2020 heeft iedere gemeente een lokaal scenarioatelier georganiseerd. Voor deze bijeenkomsten zijn o.a. professionals van overheden, maatschappelijke organisaties en energiebedrijven uitgenodigd.

Hoewel de PVV een voorstander is van brede participatie, is voor onze fractie een breed draagvlak onder burgers in het Gooi en de Vechtstreek met afstand prioriteit nummer 1, aangezien de plannen verstrekkende gevolgen gaan hebben voor de leefomgeving van mensen en tot grote sociaal-economische problemen kunnen leiden.

Ondergetekenden willen dan ook de volgende vragen aan het College stellen.

1) Deelt u de mening dat een breed draagvlak onder burgers van het Gooi en de Vechtstreek van essentieel belang is voor de gepresenteerde, alsmede verder te ontwikkelen plannen en niet alleen kan worden gewaarborgd door bv. enkele participerende burgers en de lokale representatieve democratie? Zo nee, waarom niet?

2) Zijn er voor de gepresenteerde plannen in het Gooi en de Vechtstreek uitgebreide draagvlakonderzoeken gehouden onder duizenden burgers (of staan deze in de planning), teneinde het draagvlak in kaart te brengen? Zo ja, dan graag zoveel mogelijk details, waaronder eventuele uitkomsten en informatie over wat er met de uitkomsten is gedaan.

3) Worden voor de uiteindelijke plannen die voor het Gooi en de Vechtstreek in de RES 1.0 worden opgenomen uitgebreide draagvlakonderzoeken gehouden onder duizenden burgers, teneinde het draagvlak in kaart te brengen? Zo ja, dan graag zoveel mogelijk details en zo nee, waarom niet?

4) Mocht het antwoord op vragen 2 en 3 “Nee” zijn, bent u dan bereid de regio aan te sporen dit te doen en eventueel (financieel) te ondersteunen? Zo nee, waarom niet?

Op blz. 12 van de concept-RES voor de regio Noord-Holland Zuid staat:

“Een mooi voorbeeld hiervan is het Gooimeer, waar het gebruik van zonnepanelen op water mogelijk een bijdrage kan leveren aan verbetering van de waterkwaliteit.”

Uit onderzoek blijkt echter dat er aanwijzingen zijn dat door regen giftige en zware metalen van zonnepanelen kunnen uitspoelen in de bodem; voorbeelden daarvan zijn koper, cadmium, lood en tin. (**)

5) Kunt u toelichten op welke manier zonnepanelen op water een bijdrage kunnen leveren aan verbetering van de waterkwaliteit? Graag een gemotiveerd antwoord.

6) Is er onderzoek gedaan (of staat onderzoek in de planning) naar de mogelijke effecten van zonnepanelen op water voor de waterkwaliteit? Zo ja, graag zoveel mogelijk details en zo nee, waarom niet?

 

M. Deen, I. Bezaan, N. Kaptheijns
PVV Noord-Holland

 

BRONNEN

(*) https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20200423_98951328/17-windmolens-en-82-hectare-extra-zonnepanelen-zouden-gooi-en-vechtstreek-kunnen-bergen

(**) https://www.welt.de/wirtschaft/article176294243/Studie-Umweltrisiken-durch-Schadstoffe-in-Solarmodulen.html 

  • Hits: 1267