• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Schriftelijke Statenvragen "Doordrukken biomassacentrale Diemen"

De leden N. Kaptheijns en M. Deen (PVV) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Toelichting:

Op woensdag 8 april jongstleden heeft de provincie Noord-Holland een natuurvergunning afgegeven aan Vattenfall voor de bouw van een enorme biomassacentrale in Diemen, ondanks dat er lokaal geen enkel draagvlak is. Zo heeft de gemeenteraad van Diemen in november 2019 een motie aangenomen die zich uitspreekt tegen de komst van de centrale en is er veel verzet vanuit bewoners.

In een artikel van Trouw (*) suggereert Fenna Swart (actiecomité Schone lucht) dat er aanvechtbare fouten zijn gemaakt in de besluitvorming en daarom is de organisatie voornemens de afgegeven natuurvergunning aan te vechten bij de rechter.

Uit hetzelfde artikel kan tevens worden opgemaakt dat dankzij een oude, ruime vergunning de betreffende natuurvergunning er procedureel doorheen kon glippen.

Deze hele gang van zaken geeft de PVV een nare smaak in de mond. Niet alleen omdat er een brede maatschappelijke consensus is dat biomassacentrales ongewenst zijn vanwege luchtvervuiling en bomenkap, maar ook gezien het ogenschijnlijk gebruik van een oude, ruime vergunning en de timing van de vergunningverlening. Immers, door de Coronacrisis kan er niet gedemonstreerd worden tegen de centrale en uit een studie van adviesbureau DNV-GL, dat onlangs in opdracht van het Rijk is uitgevoerd, blijkt dat houtstook meer broeikasgas uitstoot dan gas en zelfs dan kolen. Om die reden heeft het Rijk het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) opdracht gegeven om biomassa nog eens onder de loep te nemen en die resultaten worden binnenkort pas bekend gemaakt.

Ondergetekenden willen dan ook de volgende vragen aan het College stellen.

1) Deelt u de mening dat de in de bovenstaande toelichting geschetste gang van zaken op zijn minst de indruk wekt dat de biomassacentrale doorgedrukt wordt? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Had de vergunningverlening op een later moment kunnen gebeuren, kijkende naar de nog ontbrekende onderzoeksresultaten van het PBL, de huidige Coronacrisis met alle beperkingen en het ontbreken van lokaal draagvlak? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Lopen er op dit moment nog meer vergunningtrajecten inzake biomassacentrales, windparken en zonneweides in de provincie Noord-Holland? Zo ja, welke en bent u bereid deze trajecten waar mogelijk te vertragen of zelfs (tijdelijk) te stoppen? Zo nee, waarom niet?

 

N. Kaptheijns & M. Deen
PVV Noord-Holland

 

BRON

(*) https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/provincie-geeft-fiat-aan-biomassacentrale-diemen~b76be3a3/

  • Hits: 1333