• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen "Duidelijkheid inzake problemen Taxi Centrale Renesse (TCR)"

Het lid M. Deen (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wilt stellen aan het College.

Toelichting:

Uit een bericht van NH Nieuws op 3 februari 2020 (*) komt naar voren dat financiële problemen van het Zeeuwse Taxi Centrale Renesse (TCR) gevolgen kunnen hebben voor het busvervoer in Noord-Holland Noord en Amstelland-Meerlanden.

TCR werkt als onderaannemer voor Connexxion en is verantwoordelijk voor maar liefst 108.000 uur aan busritten in de genoemde gebieden.

Hoewel Connexxion heeft aangegeven dat busreizigers vooralsnog niets gaan merken van de problemen en gestreefd wordt om de gevolgen van een eventueel faillissement zo klein mogelijk te houden, maakt de Partij voor de Vrijheid zich zorgen over deze gang van zaken.

Ondergetekende wil dan ook de volgende vragen aan het College stellen.

1) Kunt u aangeven welke financiële problemen er precies spelen bij TCR? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Zijn de huidige financiële problemen ineens ontstaan of ligt de basis van deze problemen verder terug in de tijd? Kunt u aangeven wanneer Connexxion op de hoogte was van deze problemen en of dat voor het afsluiten van de contracten was? Mocht dat laatste het geval zijn, waarom is dan toch door Connexxion voor dit bedrijf gekozen? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Aan welke specifieke regels en voorwaarden moeten vervoersbedrijven voldoen als zij onderaannemers in de arm willen nemen en zijn deze ook in dit geval allemaal nageleefd? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Zijn er momenteel nog meer problemen in het Noord-Hollandse busvervoer met onderaannemers? Zo ja, om welke problemen gaat het, wat zijn de mogelijke gevolgen voor Noord-Hollandse reizigers en wat wordt gedaan om de problemen op te lossen? Graag een gemotiveerd antwoord. 

5) Deelt u de mening dat busreizigers in de genoemde gebieden onder geen beding de dupe mogen worden van de problemen bij TCR en dat Connexxion alles moet doen om het busvervoer aldaar volledig te waarborgen? Zo ja, welke acties mogen we van u verwachten in deze & en zo nee, waarom niet?


M. Deen
PVV Noord-Holland

 

BRON

(*) https://www.nhnieuws.nl/nieuws/261263/busvervoer-connexxion-mogelijk-in-problemen-door-faillissement-onderaannemer 

  • Hits: 1669