• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen "Duidelijkheid inzake subsidies Staatsbosbeheer inzake kap bossen Schoorlse duinen"

Het lid I. Bezaan (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat zij vragen wilt stellen aan het College.

Toelichting:

Op blz. 293 van de provinciale Programmabegroting 2020 staat dat Staatsbosbeheer voor toezicht op natuurgebieden t.b.v. het Operationele Doel 6.2.1. “NNN en agrarische natuur beheren” van de provincie Noord-Holland een subsidie ontvangt van 213.000 euro.

Met betrekking tot natuurbeheer worden er tientallen beheertypen onderscheiden met bijbehorende subsidiebedragen. Zo blijkt uit de Subsidietarieven SNL beheerjaar 2020 dat bv. de subsidie voor het beheertype "droog bos met productie" in 2020 een bedrag van 26,88 euro is. (*)

En de subsidies voor de beheertypen "zandverstuiving" en "open duin" zijn in 2020 respectievelijk 96,70 en 236,64 euro.

Op 1 november 2019 heeft Staatsbosbeheer een vergunning aangevraagd voor de kap van het Leeuwenkuilbos en het Van Steijnbos in het Schoorlse duingebied, teneinde grijs duingebied te scheppen. (duingras met zanderige gedeelten)

1) Welke subsidies (en hoeveel) heeft Staatbosbeheer in 2019 ontvangen en krijgt het momenteel voor het beheer van de betreffende bossen? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

2) Kunt u aangeven welke subsidies (en hoeveel) Staatsbosbeheer ontvangt, als de genoemde bossen daadwerkelijk gekapt worden? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

Staatsbosbeheer heeft voor de betreffende bossen tevens een vergunning aangevraagd voor het verwijderen van de stobben en het afgraven van de humuslaag.

De Omgevingsdienst (voorheen Regionale Uitvoeringsdienst RUD) schreef Staatsbosbeheer op 17 september 2018 (zaaknummer 258225, blz. 4):

“Indien de herstelmaatregelen niet worden uitgevoerd is er minder ruimte voor economische activiteiten.”

3) Klopt het dat als de bomen en humus worden afgevoerd er meer ruimte ontstaat voor economische activiteiten, omdat dan vastgelegde stikstof uit het natuurgebied verdwijnt? Zo ja, in welke mate en kunt u aangeven voor welke economische activiteiten? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

Staatsbosbeheer heeft een leveringscontract met Stadsverwarming Purmerend waarin staat dat zij gedurende een periode van 25 jaar maar liefst 100.000 ton aan houtsnippers leveren. Tevens heeft Staatsbosbeheer in 2005 landelijk 30.000 ton houtsnippers geleverd aan Essent.

4) Kunt u aangeven wat Staatsbosbeheer precies gaat doen met de bomen uit de genoemde bossen, mocht er tot kap worden overgegaan? Graag een gemotiveerd antwoord.

Momenteel wordt het Perspectief van de provincie inzake de Regionale Energie Strategieën besproken en daarin wordt veel aandacht besteed aan wind- en zonne-energie. Staatsbosbeheer heeft aangegeven dat zij met de kap van de genoemde bossen de wind vrij spel wil geven voor de ontwikkeling van de duinen.

5) Wat is momenteel het regime in de betreffende bossen inzake het plaatsen van windturbines en zonneparken & wat zijn de gevolgen voor het regime als de bomen gekapt zouden worden? Kunnen dan makkelijker windturbines en zonneparken geplaatst worden? Graag een gemotiveerd antwoord.

In de jaren 2009 t/m 2011 waren er zware branden in de duinen van Schoorl, Egmond en Bergen, waardoor honderden hectare natuurgebied in vlammen opging.

6) Wat heeft Staatsbosbeheer gedaan aan natuurherstel in de betreffende gebieden en dan met name inzake het herplanten van bomen? En is daar (provinciale) subsidie voor verstrekt? Zo ja, wat heeft Staatsbosbeheer uiteindelijk met deze subsidie gedaan? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details, waaronder (indien mogelijk) een concreet percentage van het aantal bomen dat uiteindelijk door Staatsbosbeheer is herplant.

 

I. Bezaan
PVV Noord-Holland

 

BRON

(*) https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2019/07/Subsidietarieven-SNL-beheerjaar-2020-toeslagen.pdf 

 • Hits: 1306