• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen "Provincie wil actieve rol bij warmteprojecten"

Het lid N. Kaptheijns (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wilt stellen aan het College.

Toelichting:

Uit een artikel van Trouw op 21 november 2019 (*) komt naar voren dat de provincies meer bevoegdheden willen inzake het van het gas halen van woningen, aangezien men vreest dat het bedrijfsleven niet in staat is dit te bewerkstelligen.

Zo zegt gedeputeerde Stigter (GroenLinks), die bij het IPO namens alle provincies over het klimaat gaat dat de provincies ook zelf (en soms samen met gemeenten) actief willen worden in warmteprojecten om te waarborgen dat er genoeg energiebronnen bij komen, om wijken die van het aardgas zijn gehaald energie te bieden.

Volgens Stigter kan dat niet geheel aan de markt worden overgelaten:

"We kunnen niet hebben dat een commercieel warmtebedrijf een woonwijk geen duurzame warmte wil leveren, omdat het onvoldoende rendabel is. Zoiets is funest voor draagvlak."

Het IPO is daarom nu aan het lobbyen bij het Rijk voor wetgeving, waardoor provincies kunnen ingrijpen en volgens Stigter is daar haast bij, aangezien het Klimaatakkoord dicteert dat in 2030 maar liefst 1,5 miljoen huizen van het gas af moeten zijn.

De PVV vindt de opstelling van het IPO bij monde van gedeputeerde Stigter ronduit bizar en maakt zich grote zorgen over de sociaal-economische gevolgen van de oproep van het IPO om meer bevoegdheden te krijgen, zodat provincies actief kunnen worden in warmteprojecten.

Uit de Trouw op 8 november 2019 (**) blijkt namelijk dat uit onderzoek van Ecorys naar voren komt dat momenteel ruim 650.000 huishoudens hun maandelijkse energierekening niet of nauwelijks kunnen betalen en deze groep ‘energiearme’ Nederlanders de komende tien jaar nog veel groter wordt nu alle woningen van het aardgas moeten. Ecorys verwacht dat in 2030 maar liefst 1,5 miljoen huishoudens met moeite de kosten voor gas en elektriciteit kunnen opbrengen.

Ondergetekende wil dan ook de volgende vragen aan het College stellen.

1) Kunnen we uit de woorden van de gedeputeerde opmaken dat hij erkent dat het van het aardgas afhalen van woningen niet rendabel is en alleen rendabel kan worden gemaakt door er veel belastinggeld van de burgers tegenaan te smijten? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Zijn er momenteel al Noord-Hollandse gemeenten die te maken hebben gekregen met een warmtebedrijf die een woonwijk geen “duurzame” warmte wil leveren, omdat het onvoldoende rendabel is? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

De provincies willen voorkomen dat bewoners er financieel op achteruit gaan in een gasloos huis, door te garanderen dat de maandelijkse kosten voor alternatieve warmtebronnen niet hoger uitvallen dan bij aardgas.

3) Op welke manier kan een dergelijke garantie worden gegeven zonder met veel belastinggeld gefinancierde maatregelen in te stellen of bedrijven restricties op te leggen, waardoor burgers uiteindelijk altijd het kind van de rekening zijn? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Kan de gedeputeerde aangeven bij welke warmteprojecten de provincie een rol zou willen vervullen, waar die rol precies uit bestaat, wat de provinciale kosten zijn en indien van toepassing, samen met welke Noord-Hollandse gemeenten? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

Het stroomnetwerk is momenteel niet toegerust inzake de energietransitie. Alleen als er voldoende stroomkabels zijn, kunnen woonwijken overstappen op elektrische warmtepompen en zonnepanelen.

Zo signaleren het IPO en netbeheerders dat stroomkabels op diverse plekken in Nederland te dun te zijn en daarom dringen de provincies aan op afspraken met de energiesector om zwaardere kabels aan te leggen of om wind- en zonnestroom in een elektrolysefabriek om te zetten in waterstofgas.

5) Wat is de huidige staat van het Noord-Hollandse stroomnet, welke maatregelen moeten worden genomen om het stroomnet aan te passen en wat zijn de kosten (en voor wie) van deze maatregelen? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

Uit een artikel van RTL-Z (***) blijkt dat uit de jaarlijkse enquête van Hier Klimaatbureau inzake het draagvlak voor het aardgasloos maken van alle woningen kan worden opgemaakt dat het draagvlak sterk aan het zakken is.

Waar in 2018 nog 57 procent voorstander was om van het gas af te gaan, is dat nu nog maar 48 procent. Tevens steeg het aantal expliciete tegenstanders flink, van 29 procent in 2018 naar 43 procent vandaag de dag.

Tevens valt in het Klimaatakkoord te lezen:

"Het vervallen van de gasaansluitplicht wordt in de Energiewet opgenomen. De netbeheerder krijgt de mogelijkheid en instrumenten om de gasafsluiting uit te voeren."

Dit betekent concreet dat als een wijk wordt aangewezen om van het gas af te gaan, iedereen verplicht is om over te stappen.

6) Deelt u de mening dat het een enorme schande is om over draagvlak te spreken, aangezien uit onderzoek blijkt dat dit draagvlak sterk aan het zakken is en bewoners uiteindelijk gedwongen kunnen worden om van het aardgas af te gaan? Graag een gemotiveerd antwoord.


N. Kaptheijns
PVV Noord-Holland


BRONNEN

(*) https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/provincies-willen-meer-regie-bij-gasloze-plannen~bd44f7ab/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D1%26ved%3D2ahUKEwj84fWEkvvlAhUCzKQKHRYbCCcQFjAAegQIARAB%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.trouw.nl%252Fduurzaamheid-natuur%252Fprovincies-willen-meer-regie-bij-gasloze-plannen%7Ebd44f7ab%252F%26usg%3DAOvVaw1MjaOaQ7Pw_4AWwGYGCjoc 

(**) https://www.trouw.nl/economie/het-aantal-mensen-dat-energierekening-niet-kan-betalen-dreigt-te-verdubbelen~be43f3ae/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter 

(***) https://www.rtlz.nl/life/personal-finance/artikel/4787061/iedereen-moet-van-het-gas-af-vrijwillig-gedwongen?amp&__twitter_impression=true

 • Hits: 1176