• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Statenvragen "Gemeenten blijven vergunninghouders voortrekken bij toekennen woningen"

Het lid N. Kaptheijns (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting:

In een artikel van ad.nl (*) op 4 juli 2018 valt te lezen dat uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat bijna alle Nederlandse gemeenten die gebruik maken van urgentieverklaringen voor huurwoningen, nog altijd voorrang geven aan vergunninghouders, terwijl dit sinds 1 juli 2017 niet meer verplicht is en ondanks dat veel gemeenten kampen met lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen.

Van de 187 gemeenten met een vastgestelde huisvestingsverordening, hebben 176 een urgentieregeling, waarvan weer 174 “vergunninghouders” hebben opgenomen als urgentiecategorie. Dat is maar liefst 99%.

Van de 48 Noord-Hollandse gemeenten, hebben er 45 een huisvestingsverordening met urgentieregeling.

Ondanks het schrappen van de verplichte urgentiecategorie “vergunninghouders” (naar aanleiding van veel kritische geluiden uit de samenleving) zijn gemeenten nog altijd verplicht om vergunninghouders te huisvesten. De provincie ziet daarop toe. Gemeenten die niet voldoen aan het huisvesten van vergunninghouders kunnen een boete krijgen van maar liefst 1.850 euro per maand per vergunninghouder.

Aan de andere kant kunnen verhuurders (waaronder gemeenten) beroep doen op de “Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders”. In dit subsidiepotje zit 87,5 miljoen euro en per vergunninghouder kan 6.250 euro aan subsidie worden aangevraagd met een maximum van 15 miljoen euro per verhuurder per jaar.

De PVV is tegen elke vorm van huisvesting voor vergunninghouders en maakt zich grote zorgen over het feit dat gemeenten toch vergunninghouders blijven voortrekken, ondanks de wetswijziging en de woningnood m.b.t. sociale huurwoningen die in heel Noord-Holland zichtbaar is.

Ondergetekende stelt aan het college van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1. Deelt u de mening dat het niet te verkopen is aan burgers die vele jaren moeten wachten op een sociale huurwoning, dat Noord-Hollandse gemeenten nog steeds vergunninghouders voortrekken? Zo nee, waarom niet?
2. Kunt u nagaan of de keuze van Noord-Hollandse gemeenten om de urgentiecategorie “vergunninghouders” te behouden, komt door het nog altijd bestaande regime dat gemeenten die niet voldoen aan het huisvesten van statushouders een dikke boete tegemoet kunnen zien? Graag een gemotiveerd antwoord.
3. Kunt u nagaan welke Noord-Hollandse gemeenten beroep hebben gedaan op de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders? Graag een gemotiveerd antwoord. 
4. Kunt u toelichten op welke wijze de provincie Noord-Holland de afgelopen jaren heeft gehandhaafd m.b.t. gemeenten die niet voldeden aan het huisvesten van vergunninghouders? Graag een gemotiveerd antwoord. 
5. Toetst de provincie op het huisvesten van vergunninghouders in de woonvisie die gemeenten opstellen? Zo ja, is de provincie van plan haar toelatingsbeleid door deze berichtgeving aan te passen? Graag een gemotiveerd antwoord.
6. Bent u bereid om bij het Rijk te pleitten om de wetgeving m.b.t. het huisvesten van vergunninghouders verder aan te passen, zodat er in ieder geval geen boetes meer boven de hoofden van gemeenten hangen? Graag een gemotiveerd antwoord.


N. Kaptheijns
PVV Noord-Holland


BRON

(*) https://www.ad.nl/politiek/statushouder-nog-altijd-voorrang-bij-woning-br~a9d84ed7/

 • Hits: 1193