• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Spreektekst Kaderbrief 2019 (PS-vergadering 9-7-2018)

Voorzitter, vandaag bespreken we de Kaderbrief. Een afgeleide van het coalitieakkoord 2015 “Ruimte voor Groei”.

Voorzitter, een goot deel van de kaders dat nu vastgelegd wordt en al vastgelegd is, is afkomstig uit afspraken die gemaakt zijn - en gaan worden - in Den Haag en vanuit Brussel (EU).

En voorzitter, mijn factie is niet altijd blij met deze afspraken.

De koers van het kabinet is niet de onze. Als er dus delen van die koers geplakt worden in de kaders van de koers van NH dan zijn wij ook daar niet blij mee.

En dat gebeurt.

Bijvoorbeeld:

"De doelstellingen van het Parijse klimaatakkoord worden in het nationale Klimaat- en energieakkoord verder uitgewerkt. Op basis van dat akkoord zullen wij in Noord-Holland (ook ruimtelijk) invulling geven aan deze transitie."

Er staat ook:

"Van groot belang is daarbij de mogelijke sluiting van de kolencentrales, de opslag van kooldioxide en de ruimtelijke inpassing van zonne- en windenergie.”

Ander voorbeeld:

Er staat in deze Kaderbrief bij trends niets over de nog altijd gaande zijnde asielzoekerscrisis. Er wordt alleen opgetekend dat het inwoneraantal van Noord-Holland stijgt, maar niet waardoor… En al helemaal niets over de rol die de komst van asielzoekers daarin speelt

Echter, er staat ook de volgende opgave die in het IBP (Inter Bestuurlijk Programma door het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen) is vastgesteld en dat is: “Nederland en migrant voorbereid”. Wel migrant voorbereid en niet eigen bewoners eerst. Daar heeft de PVV grote moeite mee.

Voorzitter, provinciaal beleid is voor een behoorlijk deel gebaseerd op EU-beleid. U hoort mij bewust EU zeggen en niet Europees, omdat dit een verkeerde voorstelling van zaken zou zijn.

Voorbeelden van beleidsvelden waar EU-beleid een belangrijke rol vervult, zijn circulaire economie en de energietransitie. Jammer genoeg is het voor de gemiddelde Noord-Hollander niet duidelijk welke onderdelen van het provinciaal beleid worden beheerst door EU en/of andere internationale regelgeving.

Daarom een motie met het dictum:

"Roept bij het college op om bij Statenvoordrachten waar het in min of meerdere mate gaat om uitvoering van EU-beleid dit duidelijk aan te geven op het voorblad met een in het oog springende 'oormerk' met de woorden 'Uitvoering van EU-beleid'."

Voorzitter, ook valt te lezen dat het recreatieschap Spaarnwoude grote financiële problemen heeft. Zo is er sprake van achterstallig onderhoud bij het deel “Oud Spaarnwoude” en zijn de huidige reserves van dit recreatieschap niet voldoende om de komende tien jaar groot onderhoud en noodzakelijke vervangingen te kunnen uitvoeren.

Daarom wordt voorgesteld de deelnemersbijdragen voor dit schap structureel te verhogen. Dit betekent voor de provincie Noord-Holland een structurele stijging van de deelnemersbijdrage aan dit recreatieschap met ruim een miljoen euro.

Voorzitter, misschien mis ik iets, maar waarom moet de provincie de kastanjes uit het vuur halen?

Het zal voor u allen vandaag aanwezig niet verbazen dat wij de kaderbrief niet kunnen ondersteunen, aangezien we het volledig oneens zijn met de voorgestelde beleidsontwikkelingen en beleidsambities.

Ik dank u voorzitter.

 • Hits: 1043