• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Statenvragen "Buiten bevoegdheid instemmen met Interbestuurlijk Programma door Gedeputeerde Staten"

Het lid I. Bezaan (PVV) en het lid N. Kaptheijns (PVV) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Toelichting:

Op de agenda van de Eerste Kamercommissie voor BiZa/AZ stond op 6 maart 2018 het onderwerp 'Modernisering van de overheid', de bespreking van de Programmastart Interbestuurlijk Programma (IBP). In de Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken stond dit stuk op 8 maart 2018 eveneens geagendeerd, waar besloten is hierover een algemeen overleg te houden. De programmastart is op 16 februari 2018 naar Provinciale Staten gestuurd. (*)

De fractie van de Partij voor de Vrijheid Noord-Holland heeft de volgende vragen:

Het IBP is een zware politieke agenda met voor vier bestuurslagen verstrekkende kaderstellende consequenties. Deze programmastart is ondertekend in het Overhedenoverleg van 14 februari 2018.

1. Graag ontvangt de PVV N-H alle documenten van het overhedenoverleg van 14 februari 2018, evenals de documenten van de drie daaraan voorafgaande overhedenoverleggen.

2. Deelt u de mening dat het IBP een verregaande kaderstellend karakter heeft? Zo nee, waarom niet?

3. Waarom heeft GS nagelaten om PS voorafgaand aan het Overhedenoverleg van 14 februari 2018 (waar het IBP is ondertekend) om input en een mening te vragen over deelname aan het Interbestuurlijk Programma? Graag een gemotiveerd antwoord.

4. Deelt u de mening dat het IBP een zware politieke lading heeft? Zo nee, waarom niet?

5.
a. Heeft GS een mening geformuleerd over dit in het overhedenoverleg besproken document? Zo ja, welke inhoudelijke input heeft GS meegegeven aan het IPO?

b. Heeft het College bij PS getoetst of deze input gesteund wordt door de volksvertegenwoordiging? Zo nee, waarom niet & zo ja, kan GS aantonen op welke wijze vanuit PS steun zou zijn gegeven?

6.
a. Kan GS aangeven hoe een verregaande, gezamenlijke politieke agenda van vier bestuurslagen zich verhoudt tot de bestuursautonomie van de betreffende bestuurslagen? Graag een gemotiveerd antwoord.

b. Meer specifiek, kan GS aangeven hoe déze verregaande, gezamenlijke politieke agenda zich verhoudt tot de bestuursautonomie van de Provincie Noord-Holland en met name het hoogste gezag daarbinnen, de Provinciale Staten van Noord-Holland?

7. Deelt u de mening dat de politiek beladen onderwerpen uit de agenda, zoals 'samen aan de slag voor het klimaat', 'Nederland en migrant goed voorbereid' en 'naar een vitaal platteland', nooit als een agenda moet worden gepresenteerd, maar altijd onderwerp dienen te blijven van het politieke debat? Zo nee, waarom niet?

8. Een verregaande, gezamenlijke politieke agenda van vier bestuurslagen doorkruist de kaderstellende rol en positie van de volksvertegenwoordiging. Kan GS daarop reflecteren? Graag een gemotiveerd antwoord.

Volgens het IBP zijn de uitgangspunten voor de samenwerking 'wederzijdse afhankelijkheid, ruimte per opgave en partnerschap'.

9.
a. Kan GS aangeven sinds wanneer samen aan een opgave werken synoniem staat voor het creëren van wederzijdse afhankelijkheid?

b. Deelt u de mening dat hier geen sprake is van daadwerkelijke afhankelijkheid, maar een gelegenheidsargument wordt gezocht om een verregaande politieke agenda door te drukken, waarbij de volksvertegenwoordiging simpelweg buitenspel wordt gezet? Zo nee, hoe kijkt het College dan wél tegen deze zogenaamde afhankelijkheid aan?

Een van de benoemde opgaven is 'Nederland en migrant voorbereid'. Volgens het document 'Programmastart IBP' is deze opgave er een waarbij 'alle overheden een cruciale rol hebben' en 'alle overheden zullen zich ook financieel inzetten voor de opgaven waarbij ze betrokken zijn'.

10.
a. Op welke wijze is de Provincie betrokken bij deze opgave? Graag een gemotiveerd antwoord.

b. Hoe kijkt GS aan tegen de zinsnede dat alle overheden zich financieel zullen inzetten voor de opgaven waarbij ze betrokken zijn, waarvan de 'Nederland en migrant voorbereid'-opgave er nadrukkelijk een is?

Volgens het document 'Programmastart IBP' 'Stellen het Rijk en de decentrale overheden ook andere middelen beschikbaar' en 'Ook gemeenten, provincies, en waterschappen stellen middelen beschikbaar. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de investeringsagenda van de decentrale overheden en zal blijken uit de (nieuwe) college- en raadsprogramma's'.

11.
a. Waar verwijst het document naartoe als het gaat over 'de investeringsagenda van de decentrale overheden'?

b. De gemeenteraadsverkiezingen vinden op 21 maart 2018 plaats en de Provinciale Statenverkiezingen naar verwachting op 20 maart 2019. Kan GS uitleggen waarom in het document al wordt gesproken over 'toekomstige college- en raadsprogramma's'?

c. Deelt u de mening dat kennelijk in de opinie van de auteur de kiezer er niet toe doet? Zo nee, hoe kijkt GS dan wél aan tegen deze grove belediging van de kiezer door de inhoud van toekomstige college- en raadsprogramma's alvast als een voldongen feit te presenteren? Graag een gemotiveerd antwoord.

12.
a. Is het College, gezien al het voorgaande, net als de PVV van mening dat GS geen enkele bevoegdheid heeft om in te stemmen met een Interbestuurlijk Programma, zeker gezien de kaderstellende bevoegdheden van Provinciale Staten?

b. Is het College in dat kader bereid om bij het IPO te melden dat vanuit de Provincie Noord-Holland niet aan het Programma zal worden deelgenomen, zolang de volksvertegenwoordiging niet expliciet een akkoord heeft gegeven voor deelname aan het IBP? Zo nee, waarom niet?


I. Bezaan                                                      N. Kaptheijns 

PVV Noord-Holland                                   PVV Noord-Holland


BRON

(*) Programmastart IBP 

  • Hits: 2014