• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Spreektekst Begroting 2018 (PS-vergadering 6-11-2017)

Voorzitter,

Ik zal het vandaag kort houden.
Allereerst wil ik beginnen met het geven van een compliment aan de ambtelijke organisatie voor het werk dat aan deze begroting is besteed. De begroting zit technisch weer goed in elkaar, maar de Partij voor de Vrijheid zou andere keuzes gemaakt hebben.

Dat gezegd hebbende, werd mijn fractie van een aantal punten niet echt vrolijk.

Zo blijven windenergie en een circulaire economie in provinciaal beleid een belangrijke rol spelen, zaken waar de PVV al vaak haar kritische kanttekeningen bij heeft geplaatst .

Op blz. 73 van de begroting valt te lezen dat met betrekking tot het huisvesten van statushouders er met gemeenten die achterlopen in de taakstelling ambtelijke gesprekken worden gevoerd. Met gemeenten die hun taakstelling niet adequaat uitvoeren worden zelfs bestuurlijke gesprekken gevoerd.

Het kabinet Rutte-II heeft besloten dat vanaf 1 april 2017 gemeenten zelf mogen beslissen of statushouders voorrang krijgen in hun eigen lokale regelgeving voor wat betreft huisvesting.

Kan het College aangeven of dit uitgangspunt nog steeds van kracht is nu er een nieuw kabinet is aangetreden en in hoeverre dit uitgangspunt al dan niet botst met de passages op blz. 73 in deze begroting?

Voorzitter, bij alle commissies liggen aan het klimaat gerelateerde zaken, zoals de reductie van CO2, in min of meerdere mate aan de basis van het provinciaal beleid.
Omdat het standpunt van onze fractie in deze bekend is, zal ik daar niet verder over uitweiden.

Echter, het is mijn fractie opgevallen dat de begroting lang niet altijd duidelijk is over hoeveel aan het klimaat gerelateerde zaken in provinciaal beleid kosten.

Mijn punt is voorzitter, waarom niet alle bedragen die aan klimaat gerelateerd zijn in de begroting vermelden?

Daarom een motie met het dictum:

Roept het College op om alle bedragen die worden uitgetrokken om klimaatverandering tegen te gaan in de begroting te vermelden.

Voorzitter, de PVV fractie heeft tijdens de PS-vergadering van 23 juni 2014 een motie ingediend om de totale kosten van door de provincie uitgevoerde projecten op projectborden te vermelden. Deze motie is ook aangenomen.
Als men tegenwoordig langs een projectbord rijdt, dan staan in principe de totale kosten van dat project daarop vermeld. Aan de hand van de projectomschrijving en de projectkosten kan de burger opmaken of het om een groot of om een klein project gaat.

Qua transparantie gaat het wat dit onderwerp betreft dus de goede kant op.
Aangezien mijn fractie voor optimale transparantie is, zouden wij ook graag zien dat bij projecten waarbij meerdere stakeholders bij de uitvoering zijn betrokken de totale projectkosten worden vermeld.

Daarom een motie met het dictum:

Roept het College op om bij projecten waarbij meerdere stakeholders zijn betrokken bij de uitvoering, in overleg te gaan met betreffende stakeholders om (na hun goedkeuring) ook daar de totale projectkosten op de borden te vermelden.

Voorzitter, ik dank u voor uw aandacht.

  • Hits: 1941