• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Spreektekst Jaarstukken 2016 (PS-vergadering 10-7-2017)

Voorzitter,

Mijn fractie heeft met belangstelling kennis genomen van het accountantsrapport over de jaarrekening 2016. Complimenten voor een ieder die hier aan heeft meegewerkt.

Voorzitter, in de Jaarstukken staat keurig aangegeven binnen welke projecten de provincie actief is om extra werkgelegenheid te creëren en al dan niet als aanjager te fungeren. Echter, GS kon niet aangeven wat het netto-effect is.

Op de vraag van onze fractie hoeveel banen deze programma’s opleveren kon geen antwoord worden gegeven, omdat volgens GS de provincie zich alleen richt op het faciliteren van randvoorwaarden voor welvaart en welzijn. 

Er is volgens GS geen direct zichtbare relatie tussen banengroei en de provinciale inzet. De kosten zijn in diverse programma’s opgenomen en zijn als zodanig niet apart te alloceren, aldus GS. 

De PVV-fractie zou dit toch graag inzichtelijk willen krijgen. Immers het doel van faciliteren is in deze toch het creëren van extra banen?

Voorzitter, 4.2.1. van de jaarrekening gaat over:

‘Energiebesparing, opwekking lokale energie, ontwikkelen van duurzame ener-gie-innovaties en aanjagen initiatieven voor een circulaire economie’

Daar valt o.a. Wind op Land ook onder. Het moge duidelijk zijn dat de PVV daar fervent tegenstander van blijft vanwege de wagonlading nadelen die kleven aan windmolens.
Wij zullen onze afkeer van deze klimaatminaretten dan ook blijven benadrukken.

Voorzitter, eigenlijk alle beschikbare middelen die aangewend worden voor de door de VN en EU aangedreven klimaatagenda zijn de PVV een doorn in het oog.

Terwijl inmiddels het niet-bindende klimaatverdrag van Parijs door de grootste economie van onze wereld terzijde is geschoven, is het voor een groot deel van dit huis juist een reden, zo niet roeping, om nog meer te deugen en zich op te werpen als hoeders van het klimaat.

Van een maakbare samenleving naar een maakbaar klimaat.

Voorzitter, de Partij voor de Vrijheid zal TEGEN deze voordracht stemmen. De cijfers kloppen, het is een keurig geheel maar wij kunnen ons wederom niet vinden in de gemaakte politieke keuzes.

Dank voor uw aandacht.

  • Hits: 2110