• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Statenvragen “Budgetoverschrijdingen infrastructurele projecten”

Het lid M. Deen (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting:

In de Voordracht Verantwoording kredietverhoging Leeghwaterbruggen (*) staat op blz. 3 de passage:

“Ten opzichte van het beschikbare budget van € 9,5 miljoen is een verhoging van € 4,9 miljoen noodzakelijk.”

Op blz. 2 valt te lezen:

“Voor een budgetraming op dit niveau wordt rekening gehouden met een onzekerheidsmarge van +/- 30%. Bij vrijwel alle projecten komt dit redelijk uit maar bij de Leeghwaterbruggen blijkt dit niet het geval.”

Een verhoging van 4,9 miljoen euro betekent een budgetoverschrijding van bijna 52%, wat ruim boven de gehanteerde onzekerheidsmarge ligt.

De PVV is van mening dat altijd zo zuinig mogelijk moet worden omgesprongen met belastinggeld en vindt een dergelijke overschrijding zorgwekkend.

Ondergetekende stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1) Kunt u vanaf de start van dit huidige College voor de infrastructurele projecten waar de provincie N-H een financiële bijdrage aan heeft geleverd en waarbij het oorspronkelijke budget uiteindelijk is overschreden, aangeven met hoeveel procent dit is gebeurd (en graag alle bedragen vermelden in euro’s) en wat de precieze redenen waren?
Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Is het een doelstelling van GS om deze onzekerheidsmarge omlaag te krijgen?
Zo ja, welke activiteiten zijn en/of worden ontplooid om dit te bewerkstelligen en wat zijn eventuele resultaten? Zo nee, waarom niet?
Graag een gemotiveerd antwoord.

M. Deen
PVV Noord-Holland

BRON

(*) Voordracht Verantwoording kredietverhoging Leeghwaterbruggen (Provincie Noord-Holland, kenmerk: 939846 / 939920)

 • Hits: 1578