• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Spreektekst Jaarstukken 2015 (PS-vergadering 27-6-2016)

Voorzitter,

Over de jaarstukken 2015.
De PVV blijft zich zorgen maken dat om de begroting sluitend te maken er elk jaar weer geput wordt uit de reservepotten. Potten die medio 2020 leeg zullen zijn.
Wij kunnen alleen maar hopen dat het college zich hiervan goed bewust is en zich realiseert dat lenen, wat de provincie daarna ongetwijfeld zal gaan doen, bijna altijd leidt tot wenen.

Voorzitter,

“De samenleving is geen laboratorium.” Dit staat in de inleiding bij de jaarstukken 2015. Dat is mooi gezegd, maar maakt Gedeputeerde Staten het ook waar?Burgers krijgen niet altijd die indruk als je ziet hoe hard overheden proberen om opvanglocaties voor asielzoekers door te drukken. Onze fractie vindt de jaarstukken 2015 een goede aanleiding voor een beschouwende blik op het afgelopen jaar, tussen de cijfers door.

Voorzitter,

Er is een ambtelijke Taskforce Vluchtelingenproblematiek geformeerd.
Om te helpen bij het doorduwen van meer AZC’s?
Onder de inwoners van Purmerend is er geen draagvlak voor. De PVV prijst de gemeenteraad, die heeft democratisch en moedig gehandeld.
Dáár komt geen permanent AZC. Voorlopig niet, want de trein rijdt en overheden proberen het vaak nog een keer.

Ook op IJburg in Amsterdam komt geen AZC omdat er geen draagvlak was in de buurt. Maar ook hier dient men het woord “voorlopig” erbij te denken.
De volksvertegenwoordigers uit deze plaatsen hadden in ieder geval de moed om te luisteren naar de zorgen van burgers en daar ook echt iets mee te doen.

En je bent er niet met al die opvangcentra, want de meerderheid van de asielzoekers zal na verloop van tijd waarschijnlijk statushouder worden en vervolgens recht krijgen op een sociale huurwoning. In Noord- Holland is de wachttijd voor starters nu al om en nabij de 10 jaar, er zijn zelfs gemeenten waar starters zo lang moeten wachten, dat ze eigenlijk bij hun geboorte al hadden moeten worden ingeschreven voor een sociale huurwoning.

Ook van die kant wordt de druk op de Noord-Hollandse burgers dus groter. Om van de druk op de hele samenleving maar niet te spreken: van veiligheid tot huisvesting. En de kosten zijn voor de belastingbetalers.

Laten wij als Provinciale Staten toch vooral kritisch zijn op deze massale instroom en zorgen dat we blijven opkomen voor de belangen van de Noord-Hollanders.
Voorzitter, besef u terdege dat het Noord-Holland van morgen nu wordt gevormd. En dat de onbeheersbare instroom van migranten onze welvaart, veiligheid en vrijheden zullen bedreigen. Bij mooie toekomstplannen van het College zou met de gevolgen van de asielzoekerscrisis veel meer rekening moeten worden gehouden, maar daar straks meer over bij de bespreking van de Kaderbrief.

Voorzitter,

Zoals gezegd heeft het College naar de mening van de PVV onvoldoende oog voor de zorgen van burgers. Toch gloort er hoop aan de horizon.
Programma 1 van de provincie gaat over het bewerkstelligen van goed openbaar bestuur. Hiervoor is een werkgroep burgerparticipatie ingesteld. Daar staan wij volledig achter en als het aan de PVV ligt gaat burgerparticipatie tot het DNA van de provincie behoren.

Burgers moeten wat onze fractie betreft zoveel mogelijk worden betrokken bij provinciale projecten, waarbij hun mening en ideeën zoveel mogelijk worden gebruikt, óók als dit betekent dat de provincie beleid moet aanpassen of misschien zelfs schrappen.
Onze fractie zal dan ook constructief meedenken in de werkgroep om burgerparticipatie zo goed mogelijk vorm te geven.

Voorzitter,

Zoals u weet is de PVV tegen windmolens omdat deze overlast veroorzaken, het landschap vervuilen, niet rendabel zijn, huizen in de omgeving minder waard maken, schadelijk zijn voor de gezondheid van zowel mens als dier en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Windpark Wieringermeer en windpark Westfrisia voldoen niet eens aan de door de provincie zelf opgestelde voorwaarden.

En draagvlak voorzitter? Dat is er niet. Ondanks door een door deze PS aangenomen motie (64/2014) waarin het draagvlak een belangrijk onderdeel dient te zijn voor de realisatie van eventuele windprojecten.

Bouw de Noordzee en het Noord-Hollandse landschap niet vol met windmolens. De PVV zegt: genoeg = genoeg, stop er mee!

Voorzitter,

Ik begon met een mooi citaat uit de Jaarrekening, namelijk “De samenleving is geen laboratorium”. Maar kijkende naar de plaatsing van genoemde windparken en de opvang van asielzoekers, blijkt dat het College nog het nodige moet doen om Noord-Hollandse burgers het tegendeel te bewijzen.

Het zal u duidelijk zijn dat mijn fractie de jaarstukken niet zal steunen. Wij zullen dan ook tegen voordracht 33 stemmen.

Dank voor uw aandacht.

  • Hits: 2871